Program:

I. Zamknięcie bilansowe roku 2017 (Pani Iwona Kowalczyk)

 1.  Sprawozdanie finansowe
  1. Elementy sprawozdania finansowego
  2. Sprawozdanie finansowe jednostki małej
  3. Sprawozdanie finansowe jednostki mikro
 2. Sprawozdania opisowe
  1. sprawozdanie z działalności jednostki (KSR 9),
  2. sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej
 3. Sporządzanie, podpisywanie, badanie, zatwierdzanie, udostępnianie i przechowywanie sprawozdania finansowego oraz problematyka odpowiedzialności za rachunkowość jednostki.
 4. Podział wyniku – wybrane problemy
 5. Wybrane uregulowania Krajowych Standardów Rachunkowości
  1. KSR 11 „Środki trwałe”
  2. KSR 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja”
 6. Inwentaryzacja
  1. metody i terminy inwentaryzacji
  2. niedobory i nadwyżki
  3. niedobór zawiniony i niezawiniony – konsekwencje podatkowe
 7. Odpowiednia wycena bilansowa (z uwzględnieniem KSR 4 „Utrata wartości aktywów”)
  1. wycena sald walutowych według kursów średnich NBP
  2. odpisy aktualizujące
  3. tworzenie rezerw
  4. odroczony podatek dochodowy

II. Zamknięcie podatkowe roku 2017 (Pani Małgorzata Chojnowska)

 1. Ogólne obowiązki związane z zamknięciem roku podatkowego
  1. podatnicy CIT zobowiązani do złożenia rocznego zeznania podatkowego
  2. podmioty zwolnione z opodatkowania – zwolnienie a obowiązek złożenia zeznania
  3. ograniczony, nieograniczony obowiązek podatkowy oraz umowy międzynarodowe
  4. przychody niepodlegające ustawie - wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym
  5. przychody zwolnione z opodatkowania nieuwzględniane w zeznaniu rocznym
  6. przekazanie sprawozdania finansowego, opinii i raportu podmiotu badającego oraz innych dokumentów
 2. Przychody, w tym przychody na przełomie lat podatkowych
  1. moment powstania przychodów (przychody z działalności gospodarczej, wydanie rzeczy, wykonanie usługi, wystawienie faktury, zapłata) z uwzględnieniem zasad rozliczania korekt faktur sprzedaży
  2. przychody wyrażone w walucie obcej, kurs przeliczeniowy przy dostawie towarów, wykonaniu usługi i wystawieniu faktury
  3. świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne
  4. umorzone zobowiązania i przedawnione należności
 3. Koszty uzyskania przychodów, w tym koszty na przełomie lat podatkowych
  1. definicja kosztów uzyskania przychodu i zasady dokumentowania kosztów z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2017 roku
  2. koszty bezpośrednie i pośrednie na przykładach
  3. koszty wytworzenia w ujęciu podatkowym - zwiększenie wartości początkowej środka trwałego w aspekcie dokonywanych odpisów amortyzacyjnych
  4. koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu
  5. samochody w firmie – nieodpłatne korzystanie, użyczenie, kilometrówka, leasing
  6. amortyzacja podatkowa i rozliczanie dotacji, leasing operacyjny i finansowy jako koszt podatkowy
  7. różnice kursowe - dodatnie i ujemne różnice kursowe w rozliczeniach podatkowych
  8. odliczenia od dochodu i podatku – dywidendy od jednostek powiązanych, nowa ulga na innowacje od 2017 roku i inne:
   • straty z lat ubiegłych, zasady rozliczania i przedawnienia
   • darowizny
   • podatek zapłacony za granicą
 4. Zryczałtowany podatek dochodowy tzw. podatek u źródła
 5. Dywidendy, licencje, odsetki itp.
 6. Obliczenie podatku- stawka podatku i odliczenia od dochodu
 7. Obowiązki sprawozdawcze wynikające z Ordynacji Podatkowej

icon wykladowca

Wykładowcy:

Iwona Kowalczyk - biegły rewident, wieloletni trener i praktyk.

Małgorzata Chojnowska - doradca podatkowy nr wpisu 01013, zajmuje się praktycznie prawem podatkowym od 20 lat. Specjalizuje się w podatku VAT oraz podatku dochodowym od osób prawnych. Od wielu lat prowadzi szkolenia oraz wykłady, właścicielka  kancelarii podatkowej w Szczecinie. Uczestniczy w postępowaniach podatkowych przed sądami administracyjnymi oraz reprezentuje klientów przed Sądem Pracy..

 

icon kalendarz

Termin:

30 listopada - 1 grudnia 2017 r. w godz. od 1000 do 1500

icon miejsce

Miejsce:

siedziba Fortis - Szczecin, ul. Jagiellońska 86/6

icon cena

Cena:

720 zł od osoby

Cena obejmuje:

 1. 12 godzin lekcyjnych zajęć w formie wykładów i warsztatów (2 dni po 6 godz. lekcyjnych),
 2. materiały seminaryjne,
 3. poczęstunek podczas zajęć,
 4. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Warunki uczestnictwa:

 • przesłanie karty zgłoszenia do 23.11.2017 r. do firmy FORTIS (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem 91 434-24-92 lub online);
 • wniesienie opłaty za udział w szkoleniu w terminie do 23.11.2017 r. na konto:
  FORTIS Ośrodek Szkoleniowo-Seminaryjny
  Bank Zachodni WBK S.A. 3 o/Szczecin
  Nr r-ku: 54 1090 1492 0000 0000 4900 8645

pobierz kartę zgłoszenia ZGŁOSZENIE ONLINE

Scroll