Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy na temat wprowadzonych aktualnych zmian w prawie pracy, które zostały już wprowadzone w życie oraz tych, które wejdą w roku następnym. Wykładowca przedstawi oraz przeanalizuje z Państwem najnowsze dostępne informacje. Porównamy zagadnienia przed jak i po dokonanych zmianach.

Zmiany obejmują katalog rodzajów umów o pracę, umowę na okres próbny, zasady zatrudniania na podstawie umowy na czas określony, w tym dopuszczalność jej wcześniejszego rozwiązania oraz długość okresu wypowiedzenia, a także zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

Nowe rozwiązania prawne dotyczące umów zlecenia poprzez ustalenie minimalnej stawki godzinowej.

Od 1 stycznia 2017 r. przy umowach zlecenie oraz umowach o świadczenie usług obowiązuje minimalna stawka godzinowa. Zmiany oznaczają nowe obowiązki dla pracodawców w postaci ewidencjonowania przepracowanego czasu. Nowelizacja przewiduje również sankcję za niewypłacanie minimalnej stawki godzinowej.

Stawka godzinowa znajdzie zastosowanie do umów-zleceń zarówno zawieranych od 1 stycznia, jak i tych trwających w tej dacie wejścia przepisów w życie. Konieczna są zmiany istniejących umów, czy obowiązujących kontraktów.

Program

Część I

I. Umowy cywilnoprawne – aspekt zatrudnieniowy

 • Umowa zlecenia i umowa o dzieło – podobieństwa i różnice 
 • Rozróżnienie pomiędzy umowami o dzieło a umowami zlecenia na gruncie ubezpieczeń społecznych – wybrane orzecznictwo  SN.
 • Dozwolone zasady wynagradzania w umowach cywilnoprawnych
 • Minimalne stawki godzinowe w umowach cywilnoprawnych od 1.1.2017 r.
 • Konieczne zmiany treści umów cywilnoprawnych od 1.1.2017 r. 
 • Nowe uprawnienia PIP w zakresie kontroli wynagrodzeń zleceniobiorców
 • Umowy cywilnoprawne a umowa o pracę – cechy wyróżniające
 • Przekształcenie umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę – uprawnienia PIP 

II. Zmiany w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu

Minimalna stawka godzinowa - zmiany od 01 stycznia 2017 r. 

 • nowe regulacje płacowe
 • minimalna stawka godzinowa
 • wykonywanie umowy przez kilka osób a gwarancja minimalnej stawki
 • gwarancja minimalnego wynagrodzenia wyłączenie stosowania minimalnej stawki godzinowej

Przepisy o charakterze dostosowawczym wchodzące w życie z dniem 01 września 2016 r. 

-  zamówienia publiczne

III. Pozostałe zmiany które obowiązują od 1.01.2017 r.  

 • nowe uprawnienia PIP dotyczące umów cywilnoprawnych i stosunku pracy 
 • sankcję za niewypłacanie minimalnej stawki godzinowej.   
 • zmiany w ustawie o ZFŚS   
 • zmiany dotyczące obowiązku wprowadzenia regulaminu wynagradzania  
 • rewolucyjne zmiany dotyczące sporządzania i wydawania  świadectw pracy   
 • nowe uregulowania prawne w zakresie obowiązku sporządzania i wprowadzania regulaminu pracy   
 • zmiana przepisów o współodpowiedzialności materialnej pracownika obowiązująca   
 • zmiana w kodeksie pracy dotycząca terminów odwołania do sądu pracy    

Wpływ zmian obowiązujących od 2016 r., na obowiązki pracodawcy

 • zmiany dotyczące umów zawieranych na okres próbny,
 • ponowne zatrudnienie pracownika u tego samego pracodawcy a limit umów na czas określony 
 • skutki zawarcia porozumienia wydłużającego czas trwania umowy na czas określony, 
 • zmiany w okresach wypowiadania umów na zastępstwo oraz na czas określony,
 • możliwość jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, 
 • skutki niedotrzymania przez pracodawcę czasookresu trwania umowy na czas określony

Nowelizacja Kodeksu pracy obowiązująca od 2016 r. w zakresie uprawnień rodzicielskich 

 • zmiany terminów składania wniosków o udzielenie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego,
 • możliwości podział urlopu rodzicielskiego pomiędzy pracownicą a ojcem niebędącym pracownikiem,
 • zmiany w urlopach rodzicielskich,
  • zmiany dotyczące podziału urlopu rodzicielskiego na części,
  • wpływ podziału urlopu rodzicielskiego na urlop wychowawczy, 
  • proporcjonalne wydłużenie urlopu rodzicielskiego o okres wykonywanej pracy,
  • możliwość łączenia wykonywania pracy z przebywaniem na urlopie rodzicielskim, 
  • zmiany w realizacji uprawnień urlopu ojcowskiego, 
 • nowelizacja przepisów o urlopach wychowawczych
 • zmiany dotyczące opieki nad dzieckiem do 14 roku życia, 

Część II

Czas pracy

I. Planowanie czasu pracy.

 • Właściwy dobór systemów i okresów rozliczeniowych do potrzeb określonego zakładu pracy.
 • Wady i zalety 12 miesięcznych okresów rozliczeniowych.
 • Ustalanie wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie.
 • nformowanie pracowników o obowiązującym harmonogramie czasu pracy i forma tej informacji. 
 • Zmiany w harmonogramie czasu pracy – zapisy regulaminowe umożliwiające zmiany na wniosek i bez wniosku pracownika.
 • Okresy, na które tworzy się harmonogramy czasu pracy.
 • Planowanie odpoczynku.
 • Sposoby na nienaruszanie doby pracowniczej, zasady wprowadzania ruchomego czasu pracy.
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy (dla kogo ma być prowadzona, zakres jej prowadzenia, zwolnienia z obowiązku jej prowadzenia).

II. Rozliczanie czasu podróży służbowej, dyżuru i szkolenia.

 • Rozliczanie czasu podróży służbowej i szkolenia.
 • Zaliczanie czasu podróży służbowej i szkolenia do czasu pracy. 
 • Czas przejazdów a czas pracy.
 • Godziny nadliczbowe w podróży służbowej oraz podczas szkolenia.
 • Obowiązek zapewnienia odpoczynków w podróży służbowej.
 • Rekompensowanie podróży służbowej – diety, wynagrodzenie i inne należności.

III. Zasady sporządzania prawidłowych zapisów z zakresu czasu pracy w praktyce na wybranych przykładach.

 • Sporządzanie grafików, harmonogramów, rozkładów czasu pracy.
 • Prawidłowe sporządzanie ewidencji czasu pracy.
 • Sporządzanie zapisów obowiązującego układu zbiorowego pracy, regulaminu pracy i innych niezbędnych formularzy i druków z zakresu czasu pracy.

IV. Rozliczanie czasu pracy z uwzględnieniem zadaniowego systemu czasu pracy.

 • Zatrudnienie pracowników przemieszczających się.
 • Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z powodu przekroczenia dobowej normy czasu pracy.
 • Ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowych dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 • Zasady rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych oraz pracy w sobotę, niedzielę i święto oraz w porze nocnej.
 • Ustalanie normalnego wynagrodzenia za nadgodziny.
 • Ustalanie wysokości dodatków za godziny nadliczbowe – 50% czy 100%?
 • Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym od pracy. 
 • Metody dostosowywania niedziel i świąt do organizacji czasu pracy.
 • Rekompensowanie pracy w niedzielę i święto.
 • Rekompensowanie pracy w porze nocnej.
 • Ustalanie dodatku za pracę w porze nocnej. 
 • Ograniczenia pracy w porze nocnej a praca zmianowa.
 • Prawidłowe ustalanie pory nocnej.
 • Czas pracy kadry zarządzającej a praca w godzinach nadliczbowych. 
 • Kiedy zarządzającym należą się dodatki za nadgodziny – stanowisko PIP i SN.

VI. Postępowanie przed sądami pracy:

 •  Odpowiedzialność za naruszenia przepisów o umowach o pracę, umowach cywilno-prawnych, czasie pracy i uprawnieniach rodzicielskich - jak uniknąć naruszeń prawa,
 • Zakres odpowiedzialności - działania i postępowania stanowiące wykroczenie.
 • Nowe terminy wniesienie odwołań do sądu pracy, obowiązujące od 1.1.2017 r.
 • Osoby ponoszące odpowiedzialność.
 • Środki prawne stosowane przez inspektora pracy, po przeprowadzeniu czynności kontrolnych u pracodawcy, zasady odwołań się pracodawcy – wniosek, grzywna, decyzja administracyjna
 • Postępowanie pojednawcze,
 • Postępowanie sądowe (sądy pracy, pozew, postępowanie dowodowe, odrębności procesowe)
 • Przedawnienie roszczeń.

  

  


icon wykladowca

Wykładowca:

Ryszard Widawski - wieloletni trener i praktyk, specjalista w dziedzinie stosowania prawa pracy, wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy w Szczecinie

icon kalendarz

Termin:

20-21 listopada 2017 r. 

icon miejsce

Miejsce:

SPA Bagiński & Chabinka - Międzyzdroje, ul. Gryfa Pomorskiego 74

logo

icon cena

Cena od osoby w pokoju dwuosobowym:  890 zł 

Cena od osoby w pokoju jednoosobowym:  990 zł 

Przyjazd w przeddzień szkolenia dodatkowo płatne: 210 zł za pokój jednoosobowy, 340 zł za pokój dwuosobowy 

Cena obejmuje:

 • 12 godz. lekcyjnych zajęć (2 dni po 6 godzin lekcyjnych)
 • materiały seminaryjne
 • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
 • serwis kawowy podczas szkoleń
 • pobyt w Ośrodku Wypoczynku i Odnowy Biologicznej SPA Bagiński & Chabinka w Międzydrojach, ul. Gryfa Pomorskiego 74, od poniedziałku godz. 10:00 do wtorku godz. 15:00
 • wyżywienie: poniedziałek - lunch, obiadokolacja, wtorek - śniadanie, obiad
 • osoby przyjeżdżające dzień wcześniej (w niedzielę - przyjazd od godz. 14.00), mają zapewnioną obiadokolację w niedzielę oraz śniadanie w poniedziałek.

Ponadto nasi klienci otrzymują gratis: korzystanie z basenu, sauny suchej, łaźni parowej, jaccuzi oraz fitness

Istnieje możliwość uczestnictwa w szkoleniu bez noclegu Cena szkolenia bez noclegu 620 zł netto od osoby

Cena obejmuje:

 • 12 godz. lekcyjnych zajęć (2 dni po 6 godzin lekcyjnych)
 • materiały seminaryjne
 • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
 • serwis kawowy podczas szkoleń

 

   


Warunki uczestnictwa:

 • przesłanie karty zgłoszenia do 6.11.2017 r. do firmy FORTIS (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem 91 434-24-92 lub online);
 • wniesienie opłaty za udział w szkoleniu w terminie do 6.11.2017 r. na konto:
  FORTIS Ośrodek Szkoleniowo Seminaryjny
  Bank Zachodni WBK S.A. 3 o/Szczecin
  Nr r-ku: 54 1090 1492 0000 0000 4900 8645
 • Rezygnację przyjmujemy najpóźniej do 24.03.2017 do godz. 15.00  w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
 • FORTIS zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od organizatora niezależnych, przy całkowitym zwrocie kwot wpłacanych na rzecz organizatora

pobierz kartę zgłoszenia ZGŁOSZENIE ONLINE

Scroll