Program:

I. Prawa i obowiązki pracodawców - przepisy prawa pracy (20 godz.)

 1. Podstawowe zagadnienia prawne związane ze stosunkiem pracy
 2. Przedstawienie słuchaczom bieżących zmian Kodeksu pracy
  1. Źródła prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem:
   1. ustawodawstwa Unii Europejskiej
   2. układów zbiorowych pracy,
   3. regulaminów pracy,
   4. regulaminów wynagradzania
   5. innych aktów wewnątrzzakładowych kreujących stosunek pracy
  2. Ogólne zagadnienia dotyczące nawiązania i rozwiązania stosunku pracy
  3. Szczególne zasady rozwiązania umowy o pracę - zwolnienia grupowe
  4. Prawno-porównawcze zagadnienia dotyczące umów cywilno-prawnych a umów o pracę
  5. Świadczenie pracy w ramach umów cywilno – prawnych
  6. Wynagrodzenie za pracę i jego ochrona (elementy wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe, ochrona wynagrodzenia
  7. Czas pracy jako istotny element wynagradzania za pracę oraz ochrony pracownika przed nadmiernym wysiłkiem w stosunkach pracy
  8. Urlopy pracownicze (nabycie prawa do urlopu i zasady jego udzielenia, urlopy zdrowotne i inne dodatkowe)
  9. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
  10. Odpowiedzialność materialna pracownika
  11. Porządek i dyscyplina pracy (nagrody, wyróżnienia, kary porządkowe)
  12. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 3. Stosunek pracy – nawiązanie i sposób postępowania w razie nieuzasadnionego wypowiedzenia, bądź rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
  1. zawarcie umowy (rodzaje i treść – przypomnienie)
  2. przygotowanie pracownika do wykonywania pracy (profilaktyczne badania lekarski, szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy)
  3. zaznajomienie nowo przyjmowanego pracownika z zakresem obowiązków, sposobem wykonywania pracy, oraz podstawowymi uprawnieniami
  4. zakresem informacji wynikającej z dyspozycji art. 29 Kp
  5. zapoznanie z ogólnym zakresem przepisów o równym traktowaniu w zatrudnieniu
  6. przedstawienie ogólnych zagadnień dotyczących mobbingu w zakładzie pracy
 4. Zmiana treści stosunku pracy – dopuszczalność i warunki formalne w świetle zmian kodeksu pracy
  1. porozumienie zmieniające
  2. wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub płacy
  3. ochrona w kodeksie pracy
  4. wypowiedzenie zmieniające pracownikom w wieku przedemerytalnym
  5. zmiana treści stosunku pracy pracownikom obciętych ochroną przepisów o rodzicielstwie
  6. szczególna ochrona pracowników pełniących funkcje społeczne w zakładzie prac:
   1. ochrona pracowników pełniących funkcje związkowe
    1. zakres ochrony
    2. czas trwania ochrony dla związkowców
    3. sposób ustalania liczby działaczy szczególnie chronionych
   2. rada pracowników
   3. rada pracownicza przedsiębiorstwa państwowego
   4. społeczny inspektor pracy
  7. zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników
  8. likwidacja i upadłość pracodawcy
  9. przejście zakładu pracy na zasadzie art. 23 ust. 1 Kp
 5. Ustanie stosunku pracy – obowiązki pracodawcy
  1. rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron
  2. wypowiedzenie umowy o pracę (ochrona pracowników w wieku emerytalnym, w okresie macierzyństwa i rodzicielstwa)
  3. rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
   1. (choroba pracownika – problem pracodawcy; procedura zwolnienia)
   2. ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych
   3. utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy
  4. rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika
  5. wygaśnięcie stosunku pracy
  6. zbiorowa reprezentacja pracowników
  7. sporządzanie i wydawanie świadectw pracy
 6. Czas pracy w zakładzie pracy
  1. Ogólne zagadnienia dotyczące czasu pracy
   1. termin rozpoczęcia i zakończenia pracy
   2. okresy dyspozycji pracownika zaliczane, bądź nie zaliczane do czasu pracy
   3. zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy
  2. system, rozkład i okresy rozliczeniowe
  3. wymiar czasu pracy
  4. doba pracownicza i przekroczenie dobowe
  5. tydzień i przekroczenia norm tygodniowych
  6. podstawowa norma czasu pracy
  7. zmienne systemy czasu pracy(równoważny czas pracy, zadaniowy czas pracy, inne systemy czasu pracy)
  8. planowanie zmianowego czasu pracy (opracowanie harmonogramów)
  9. system rozliczania czasu pracy wg harmonogramów
  10. dyżur pracowniczy (pełniony w zakładzie pracy, w domu)
 7. Godziny nadliczbowe:
  1. godziny nadliczbowe wynikające z doby pracowniczej i tygodnia – czym się różnią?
  2. jak ustalać przekroczenie normy średniotygodniowej?
  3. granice zlecania pracy w godzinach nadliczbowych w ujęciu rocznym, miesięcznym, tygodniowym i dobowym
  4. godziny ponadwymiarowe i nadliczbowe w przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
  5. sposoby rozliczania czasu pracy (udzielanie czasu wolnego za nadgodzinna na wniosek pracownika lub bez wniosku)
  6. udzielanie innego dnia za pracę w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy
 8. Wynagradzanie pracy w godzinach nadliczbowych:
  1. obliczanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych wynikających
  2. z dobowej i tygodniowej normy czasu pracy
  3. składniki wynagrodzenia wchodzą do stawki osobistego wynagradzania?
  4. terminy wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych?
  5. Sposoby naliczania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przy okresach rozliczeniowych dłuższych niż jeden miesiąc?
 9. Szczególna ochrona wynagrodzenia za pracę
 10. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ewidencji czasu pracy jako podstawowy dokument obliczania wynagrodzenia za pracę
 11. Zmiany w przepisach prawa pracy:
  1. w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (zasiłek chorobowy 14 dni po 50 roku życia; zniesiony obowiązek informowania pup o zatrudnieniu osoby bezrobotnej)
  2. uprawnienia rodzicielskie pracowników po 01.01.2009 r. (nowy wymiar urlopu macierzyńskiego; urlop „ojcowski”; zwolnienia od pracy; zasiłki)
  3. dyskryminacja w zatrudnieniu w świetle przepisów Unii Europejskiej(orzecznictwo SN dotyczące zwolnienia z pracy osoby w wieku emerytalnym)
  4. dodatkowe zagadnienia odnoszące się do zasad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
  5. nowe rozwiązania prawne w zakresie czasu pracy
  6. Nowe postanowienia dotyczące sporządzania i wydawania świadectw pracy

II. Realizacja obowiązków przedsiębiorcy w zakresie zobowiązań płatnika podatku dochodowego od wypłacanych wynagrodzeń (4 godz.)

 1. Przychody ze stosunku pracy ze szczególnym uwzględnieniem wartości świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń
 2. Przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (dywidendy)
 3. Przychody z innych źródeł
 4. Przychody z działalności wykonywanej osobiście
 5. Pobór zaliczek, deklaracje podatkowe, terminy
 6. Odpowiedzialność karna skarbowa
 7. Wyroki sądowe oraz interpretacje prawa podatkowego
 8. Funkcja płatnika na tle innych ustaw podatkowych

III. Wykonywanie obowiązków przedsiębiorcy wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

 1. EMERYTURY (3 godz.):
  1. Warunki nabywania prawa do świadczeń z ubezpieczeń: emerytalnego i rentowych.
  2. Zasady kompletowania wniosków i obowiązki płatników.
  3. Ocena dowodów w postępowaniu o świadczenia emerytalno-rentowe.
  4. Uprawnienia do przejścia na emeryturę w wieku obniżonym wynikające z odrębnych przepisów.
 2. ZASIŁKI (4 godz.):
 3. SKŁADKI (4 godz.):
  1. Zasady obejmowania ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia, agencyjnej lub umowy oświadczeniu usług z uwzględnieniem zbiegów tytułów do ubezpieczeń – umowy zlecenia i inne tytuły do objęcia ubezpieczeniem.
  2. Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących z uwzględnieniem zbiegów tytułów do ubezpieczeń – działalność pozarolnicza i inne tytuły do objęcia ubezpieczeniem.
  3. Zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych.
  4. Wybrane zagadnienia z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego
  5. Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Ṡwiadczeń Pracowniczych.
  6. Kontynuowanie ubezpieczenia emerytalnego i rentowego.
  7. Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych

IV. PROBLEMATYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (5 godz.)

 1. Ochrona danych osobowych w prawie międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej
 2. Regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych w ustawodawstwie polskim
 3. Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej
 4. Zakres regulacji ustawy o ochronie danych osobowych i zakres stosowania ustawy
 5. Pojęcie zbioru danych, rodzaje zbiorów danych według przepisów ustawy oraz orzecznictwa sadowego i decyzji GIODO
 6. Pojęcie przetwarzania danych
 7. Zasady przetwarzania danych, materialne przesłanki przetwarzania danych osobowych, powierzenie przetwarzania danych, wykonywania żądań osoby, której dane dotyczą
 8. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Zagadnienia praktyczne
 9. Odbiorca danych osobowych
 10. Usuwanie danych
 11. Administrator danych osobowych. Zakres podmiotowy. Obowiązki
 12. Administrator bezpieczeństwa informacji. Wyznaczenie. Określenie zakresu obowiązków i odpowiedzialności
 13. Rejestracja zbioru danych osobowych. Podmioty odpowiedzialne. Wniosek rejestracyjny zbiory danych osobowych. Wniosek aktualizujący zgłoszenie. Forma i tryb postępowania
 14. Załatwianie wniosków i żądań związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Podmioty uprawnione do składania wniosków o udostępnienie danych osobowych, wnioski osób, których dane osobowe dotyczą. Sposób realizacji
 15. Bezpieczeństwo danych osobowych. Rodzaje środków ochrony
 16. Dokumentacja związana z bezpieczeństwem danych osobowych. Zakres regulacji prawnej. Podmioty zobowiązane do jej opracowania. Rodzaje dokumentacji i ich forma i treść
 17. Aktualne problemy oraz odpowiadające im orzecznictwo GIODO i praktyka ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych związanych z zatrudnieniem
 18. Odpowiedzialność cywilna i karna za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.
 19. Ochrona danych osobowych w Schengeńskim Systemie Informacyjnym (SIS)

V. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI (16 godz.)

 1. Planowanie i organizowanie pracy
  1. Podział obowiązków:
   1. Regulamin organizacyjny
   2. Schemat organizacyjny
   3. Opis stanowisk pracy
   4. Regulamin pracy
   5. Wartościowanie stanowisk pracy
  2. Dobór pracowników:
   1. Procedury rekrutacji
   2. Procedury selekcji i doboru
   3. Procedury wyłaniania kandydatów do awansu
  3. Budowanie zespołów zadaniowych
   1. Tworzenie zespołów roboczych
   2. Kierowanie zespołami roboczymi
  4. Dzielenie uprawnień.
  5. Wyłanianie przywódców.
 2. Kierowanie pracą.
  1. Podział pracy i techniki jej planowania
  2. Szkolenie i instruktaż.
   1. Procedury wprowadzania w obowiązki
   2. Patronat (couching)
  3. Wymiana informacji i komunikowanie się.
   1. Tworzenie i dobór informacji
   2. Techniki komunikowania się
   3. Relacje „face to face”.
  4. Podejmowanie decyzji.
   1. Typy decyzji
   2. Etapy racjonalnego podejmowania decyzji
   3. Psychologiczne i etyczne aspekty podejmowania decyzji
  5. Przywództwo i podejmowanie decyzji
   1. Istota przywództwa
   2. Budowanie autorytetu
   3. Sterowanie procesami grupowymi
  6. Motywowanie
   1. Motywowanie indywidualne
   2. Motywowanie systemowe
   3. Wartościowanie pracy
   4. Wynagradzanie
 3. Kontrolowanie.
  1. Nadzorowanie przebiegu pracy.
   1. Obszary kontroli
   2. Określenie norm i mierzenie wyników pracy
   3. Zarządzanie jakością
  2. Ocena pracowników.
   1. Oceny doraźne
   2. Systemowe ocenianie pracowników
 4. Budowanie lojalności, zaangażowania i odpowiedzialności.
  1. Interakcje wewnątrz organizacji.
   1. Typy grup
   2. Role
   3. Przywództwo nieformalne
  2. Diagnozowanie obszarów konfliktowych i rozwiązywanie konfliktów.
  3. Konflikty interpersonalne i grupowe.
   1. Rozwiązywania konfliktów
   2. Profilaktyka
  4. Delegowanie uprawnień i odpowiedzialności.
   1. Awans „pionowy i poziomy”
   2. Zaufanie i odpowiedzialność
  5. Identyfikacja z firmą.
  6. Higiena psychiczna.

Wykładowcy:

 1. Ryszard Widawski - wieloletni trener i praktyk, specjalista w dziedzinie stosowania prawa pracy, wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy w Szczecinie
 2. Mariusz Nowak - Doradca Podatkowy nr wpisu 11806. Jest w trakcie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu - Katedra Finansów Publicznych - prawo podatkowe, planowany termin uzyskania tytułu doktora ekonomii -2012. Obecnie Prezes Zarządu w międzynarodowej firmie doradztwa podatkowego i rachunkowości, poprzednio specjalista do spraw finansów i podatków w Bridgestone Stargard oraz kierownik działu podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym. Doświadczenie z zakresu przeprowadzonych szkoleń między innymi z podatku dochodowego, podatku od towarów i usług. Autor publikacji w biuletynie finansowym. Na Sali wykładowej głównie charakteryzuje go wysoki poziom energii i zaangażowania oraz umiejętność wieloaspektowego przedstawiania zagadnień
 3. Katarzyna Knera - wieloletni trener i praktyk, specjalista ds. zasiłków i świadczeń z ubezpieczeń społecz-nych
 4. Krystyna Błażeczek - wieloletni trener i praktyk, specjalista ds. ubezpieczeń i składek
 5. Ewa Borkowska - wieloletni trener i praktyk, specjalista ds. przyznawania emerytur, rent i świadczeń
 6. Tadeusz Kulikowski - zastępca Prokuratora Apelacyjnego w Szczecinie
 7. Grzegorz Burszewski - psycholog, wieloletni trener z doświadczeniami doradczymi i szkoleniami w zakresie psychologicznych aspektów organizacji wykorzystania zasobów ludzkich (negocjacje, komunikacja interpersonalna, sprzedaż i obsługa klientów).

Rozpoczęcie zajęć: 13 września 2011 r.

Terminy spotkań: 13, 20, 27 września, 4, 11, 18 i 25 października 2011 r.

Czas trwania: 56 godzin lekcyjnych (7 dni po 8 godzin lekcyjnych), w godz. od 800 do 1600

Miejsce: Hotel Radisson BLU w Szczecinie, pl. Rodła 10 (główne wejście, I p., sala Reymont)

Wkład prywatny zostanie wniesiony w postaci wynagrodzeń. Poniżej podajemy wielkości wkładu prywatnego z tytułu uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu z podziałem na wielkość przedsiębiorstwa:
MMP i MP = 324,33zł (46,33 zł / dzień)
ŚP = 556,00 zł (79,43 zł / dzień)
DP = 864,89 zł (123,56 zł / dzień)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Scroll