Program:

I. PODATEK VAT (16 godz.)

 1. Przedmiot opodatkowania
  1. świadczenie usług i dostawa towarów
  2. refakturowanie usług
  3. nieodpłatne dostawy i usługi
  4. import usług
  5. dostawy i nabycia wewnątrzwspólnotowe
 2. Podatnicy VAT
  1. importerzy usług
  2. nabywcy towarów z UE
  3. organy władzy publicznej
  4. umowy zlecenie i o dzieło
  5. jak rozpoznać kontrahentów z UE i kraju trzeciego?
 3. Czynności wyłączone z ustawy
  1. zbycie przedsiębiorstwa
  2. nieodpłatne przekazania rzeczy
  3. czynności wykonywane poza terytorium kraju
 4. Obowiązek podatkowy
  1. ogólne zasady powstania
  2. kiedy ustalać obowiązek od WDT?
  3. kiedy deklarować eksport towarów?
  4. kiedy deklarować usługi budowlane, transportowe oraz najem?
  5. jakie są skutki błędów w ustalaniu obowiązku podatkowego?
  6. gdzie powstaje obowiązek podatkowy- w którym kraju?
 5. Podstawa opodatkowania
  1. jak korygować podatek należny?
  2. zasady wystawiania faktur korygujących?
  3. jak obliczać podatek od importu usług i WNT?
  4. jak deklarować podatek od importu i jakie są skutki zmiany wartości celnej?
  5. kiedy należy korygować deklarację VAT?
  6. zasady ustalania kursów walut
 6. Zwolnienia przedmiotowe od podatku
  1. pojęcie pierwszego zasiedlenia nieruchomości
  2. skutki zwolnienia nieruchomości od podatku- korekta podatku naliczonego
  3. przesłanki rezygnacji ze zwolnienia dostawy nieruchomości
  4. kiedy grunty są zwolnione a kiedy opodatkowane?
  5. zwolnienie jednostek i zakładów budżetowych
  6. import_ usług zwolnionych ( ubezpieczenia i kredyty )
  7. dostawa towarów używanych
  8. usługi edukacyjne i ochrony zdrowia
 7. Ustalanie zobowiązania podatkowego
  1. stawki podatku VAT 0% od usług i dostaw towarów z art. 83 ustawy ( transport międzynarodowy, usługi portowe, dostawy na statki, przerób uszlachetniający )
  2. pojęcie podatku naliczonego
  3. terminy odliczania podatku naliczonego
  4. podatek naliczony związany z samochodami osobowymi
  5. podatek naliczony od WNT i import_u usług
 8. Zakazy odliczania
  1. gastronomia, noclegi, catering
  2. „puste” faktury
  3. niezarejestrowany dostawca
  4. faktury na czynności zwolnione i nieopodatkowane
 9. Proporcjonalne odliczanie podatku naliczonego
  1. struktura sprzedaży - co wchodzi do jej obliczania?
  2. jakie są ogólne zasady ustalania korekty podatku naliczonego?
  3. jak korygować podatek od środków trwałych?
  4. jak korygować podatek od nieruchomości?
  5. jak korygować podatek od nakładów na ulepszenie środka trwałego?
 10. Korekta podatku należnego od nieściągalnych wierzytelności
  1. jakie wierzytelności są nieściągalne w świetle ustawy o VAT?
  2. jakie są wymogi formalne odzyskania podatku należnego?
  3. za jakie okresy korygujemy VAT należny?
  4. obowiązki dłużnika w zakresie korekty podatku naliczonego
  5. co z długami przemysłu stoczniowego?
 11. Dokumentowanie i ewidencjonowanie czynności opodatkowanych VAT
  1. zasady wystawiania faktur VAT
  2. faktury korygujące
  3. noty korygujące i duplikaty faktur
  4. czy można "anulować" fakturę?
  5. kasy rejestrujące i skutki uchybień w ich prowadzeniu
 12. Deklarowanie zobowiązań podatkowych
  1. deklaracje podatkowe VAT-7 i VAT-7K
  2. informacje podsumowujące
  3. korekty deklaracji i wnioski o nadpłaty podatku
  4. wnioski o interpretację przepisów prawa podatkowego

II. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH (6 godz.)

 1. Przepisy prawa międzynarodowego a podatek CIT
 2. Podatkowa grupa podatkowa
 3. Dochód jako przedmiot opodatkowania podatkiem CIT.
 4. Wyłączenia oraz zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe z podatku CIT
 5. Rok podatkowy.
 6. Podmioty powiązane.
 7. Spółki osobowe.
 8. Przychody i wyłączenia z przychodów.
 9. Moment powstania przychodów.
 10. Koszty uzyskania przychodów.
 11. Moment potrącenia kosztów oraz wyłączenia z kosztów.
 12. Różnice kursowe.
 13. Amortyzacja.
 14. Leasing.
 15. Aporty do spółek kapitałowych i osobowych.
 16. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania a CIT
 17. Opodatkowanie dywidend, odsetek i licencji.
 18. Zapłata i pobór podatku; deklaracje i zeznania
 19. Sankcje karne skarbowe.

III. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (6 godz.)

 1. Źródła przychodów w podatku PIT
 2. Wyłączenia oraz zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe z podatku PIT
 3. Praktyczne problemy kwalifikacji przychodów do źródła przychodów
 4. Źródła przychodów
 5. Spółki osobowe
 6. Koszty uzyskania przychodów
 7. Najważniejsze ulgi w podatku PIT oraz odliczenia od dochodu i podatku
 8. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania a PIT
 9. Pobór podatku lub zaliczek przez płatnika
 10. Deklaracje i zeznania podatkowe
 11. Zryczałtowane formy podatku dochodowego

IV. ORDYNACJA PODATKOWA (8 godz.)

ORDYNACJA PODATKOWA

   1. Zakres przedmiotowego obowiązywania ustawy.
   2. Ogólne prawo podatkowe materialne i procesowe – znaczenie w systemie prawa podatkowego

ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE

   1. Obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe:
    1. obowiązek podatkowy,
    2. zobowiązanie podatkowe.
   2. Strony stosunku prawnopodatkowego:
    1. organy podatkowe,
    2. podatnik,
    3. płatnik,
    4. inkasent.
   3. Powstawanie zobowiązań podatkowych.
   4. Korekta deklaracji podatkowych.
   5. Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta za zobowiązania podatkowe.
   6. Zabezpieczenie wykonywania zobowiązań podatkowych:
    1. zabezpieczenie na majątku,
    2. hipoteka przymusowa,
    3. zastaw skarbowy.
   7. Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych:
    1. zapłata podatku,
    2. pobranie podatku przez płatnika lub inkasenta,
    3. zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku,
    4. potrącenie,
    5. przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych,
    6. przejęcie własności nieruchomości lub prawa majątkowego w postępowaniu egzekucyjnym,
    7. zaniechanie poboru,
    8. umorzenie zaległości podatkowych,
    9. przedawnienie,
    10. zwolnienie z obowiązku zapłaty.
   8. Nadpłata.
   9. Zaległość podatkowa.
   10. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych - ulgi a pomoc publiczna.
   11. Prawa i obowiązki następców prawnych i podmiotów przekształconych – sukcesja podatkowa.
   12. Odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe – zasady, kryteria, przesłanki, i granice odpowiedzialności osób trzecich.

POSTĘPOWANIE PODATKOWE

   1. Zasady ogólne postępowania.
   2. Strona i inni uczestnicy postępowania:
    1. strona (przedstawiciele i pełnomocnicy)
    2. podmioty na prawach strony,
    3. świadkowie,
    4. biegli,
    5. osoby posiadające przedmioty oględzin.
   3. Załatwianie spraw – terminy.
   4. Doręczenia:
    1. istota doręczenia,
    2. sposoby doręczenia ( doręczenia zastępcze).
   5. Wezwania.
   6. Wszczęcie postępowania:
    1. z urzędu,
    2. na żądanie strony.
   7. Postępowanie dowodowe:
    1. definicja dowodu,
    2. formalne uwarunkowania skuteczności przeprowadzanych dowodów.
   8. Rozprawa podatkowa.
   9. Decyzja podatkowa – istota decyzji, wymagania ustawowe warunkujące formalną poprawność aktu kończącego postępowanie podatkowe.
   10. Postanowienia wydawane w postępowaniu podatkowym.
   11. Wykonalność decyzji podatkowych.
   12. Postępowanie odwoławcze:
    1. odwołanie od decyzji podatkowej (istota odwołania z nawiązaniem do ogólnej zasady dwuinstancyjności),
    2. samokontrola.
   13. Zażalenia na postanowienia.
   14. Tryby nadzwyczajne wzruszenia decyzji ostatecznych – istota:
    1. wznowienia postępowania,
    2. stwierdzenia nieważności decyzji,
    3. uchylenia / zmiany decyzji ostatecznej z przyczyn „słusznościowych”.
   15. Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu przed organami podatkowymi

CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE I KONTROLA PODATKOWA

  1. Postępowanie podatkowe "sensu largo".
  2. Istota czynności sprawdzających – podstawowe prawa i obowiązki organów podatkowych i podmiotów zobowiązanych.
  3. Cele i zadania kontroli podatkowej – szczególny charakter postępowania prowadzonego przez organy podatkowe.

V. WYGAŚNIĘCIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAJĄTKOWA I KARNA (8 godz.)

 1. Sposoby wygaśnięcia zobowiązań podatkowych
  1. zapłata podatku
  2. potrącenie zaległości podatkowej z nadpłaty podatku lub zwrotu
  3. umarzanie zobowiązań podatkowych
  4. przedawnienie
  5. przeniesienie własności nieruchomości
  6. odsetki od zaległości podatkowych i ich rozliczanie z wpłaty podatku
 2. Egzekucja zobowiązań podatkowych
  1. organy egzekucyjne
  2. tytuły wykonawcze
  3. zarzuty przeciw postępowaniu egzekucyjnemu
  4. powództwo przeciwegzekucyjne
  5. wyłączenia spod egzekucji
  6. sposoby egzekucji zobowiązań pieniężnych
  7. koszty postępowania egzekucyjnego
  8. skutki uchylania decyzji podatkowych
 3. Odpowiedzialność majątkowa za zobowiązania podatkowe
  1. odpowiedzialność podatnika i jego małżonka
  2. odpowiedzialność spadkobierców i następców prawnych
  3. odpowiedzialność podatkowa członków zarządu spółek
  4. odpowiedzialność nabywców majątku
  5. zasady orzekania o odpowiedzialności podatkowej
  6. przesłanki wyłączenia odpowiedzialności
 4. Odpowiedzialność karna za realizację zobowiązań podatkowych
  1. korekta deklaracji przesłanką wyłączenia odpowiedzialności
  2. zasady postępowania karnego skarbowego
  3. osoby odpowiedzialne za realizacje zobowiązań podatkowych
  4. rodzaje i wysokość kar
  5. dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej
  6. postępowanie przed sądem

VI. Sprawozdawczość i analiza finansowa (20 godz.)

 1. Ewidencje w przedsiębiorstwach w zależności od ich wielkości i formy prawnej
 2. Dokumenty – klasyfikacja, istotność dla firmy, tworzenie i przechowywanie.
 3. Sprawozdawczość jako normy prezentowania informacji o jednostce.
 4. Rachunek zysków i strat – warianty sprawozdawcze.
 5. Bilans – zasady wyceny i prezentacji aktywów i pasywów.
 6. Inne elementy sprawozdania finansowego.
 7. Analiza sprawozdań finansowych. Podstawowe wskaźniki.

Wykładowcy:

 1. Robert Goch - radca prawny, wieloletni trener i praktyk, specjalista w dziedzinie sto-sowania prawa podatkowego (w szczególności podatku VAT), wieloletni pracownik służb skarbowych
 2. Edward Trzybulski - wieloletni praktyk i wykładowca, specjalista w dziedzinie stosowania prawa podatkowego, wieloletni pracownik służb skarbowych, m.in. wieloletni zastępca dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie
 3. Anna Sokołowska - radca prawny, wieloletni trener i praktyk, specjalista w dziedzinie stosowania prawa podatkowego, wieloletni pracownik służb skarbowych, obecnie: Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
 4. Mariusz Nowak - Doradca Podatkowy nr wpisu 11806. Jest w trakcie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu - Katedra Finansów Publicznych - prawo podatkowe, planowany termin uzyskania tytułu doktora ekonomii -2012. Obecnie Prezes Zarządu w międzynarodowej firmie doradztwa podatkowego i rachunkowości, poprzednio specjalista do spraw finansów i podatków w Bridgestone Stargard oraz kierownik działu podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym. Doświadczenie z zakresu przeprowadzonych szkoleń między innymi z podatku dochodowego, podatku od towarów i usług. Autor publikacji w biuletynie finansowym. Na Sali wykładowej głównie charakteryzuje go wysoki poziom energii i zaangażowania oraz umiejętność wieloaspektowego przedstawiania zagadnień
 5. Iwona Kowalczyk - biegły rewident, wieloletni trener i praktyk

Rozpoczęcie zajęć: 8 września 2011 r.

Terminy spotkań: 8, 15, 22, 29 września, 6, 13, 20 i 27 października 2011 r.

Czas trwania: 64 godziny lekcyjne (8 dni po 8 godzin lekcyjnych), w godz. od 800 do 1600

Miejsce: Hotel Radisson BLU w Szczecinie, pl. Rodła 10 (główne wejście, I p., sala Reymont)

Wkład prywatny zostanie wniesiony w postaci wynagrodzeń. Poniżej podajemy wielkości wkładu prywatnego z tytułu uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu z podziałem na wielkość przedsiębiorstwa:
MMP i MP = 370,31 zł (46,29 zł / dzień)
ŚP = 634,82 zł (79,35 zł / dzień)
DP = 987,49 zł (123,44 zł / dzień)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Scroll