Program:

I. PODATKI POŚREDNIE (8 godz.)

 1. Dostawy i usługi w rozumieniu ustawy o VAT.
 2. Opodatkowanie nieodpłatnych dostaw i usług.
 3. Ustalanie terminów powstania obowiązku podatkowego .
 4. Potwierdzenia odbioru faktur korygujących.
 5. Opodatkowanie importu usług.
 6. Uproszczone zasady rozliczenia podatku VAT od importu towarów.
 7. Terminy deklarowania dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych.
 8. Opodatkowanie usług portowych i transportowych.
 9. Zwolnienie od VAT używanych budynków oraz budowli i ich części , kategoria pierwszego zasiedlenia i jej wpływ na opodatkowanie, jak zapobiec utracie podatku naliczonego, kiedy wystąpi obowiązek korekty podatku naliczonego od wydatków na budowę lub nabycie?
 10. Zwolnienie od VAT usług edukacyjnych i ochrony zdrowia.
 11. Zasady rozliczania podatku naliczonego.
 12. Terminy deklarowania zwrotów podatku VAT.
 13. Zasady ustalania wysokości korekty podatku naliczonego VAT.
 14. Obowiązek zapłaty podatku od błędnie wystawionych faktur – korekty i anulowanie faktur.
 15. Wierzytelności nieściągalne - możliwość odzyskania VAT należnego od nieściągalnych wierzytelności - jak odzyskać podatek od złych długów?
 16. Jak bronić się przed nieuczciwymi dostawcami ( faktura nie opodatkowana przez dostawcę ) i jak uchronić podatek naliczony przed zakwestionowaniem prawa jego odliczania przez organ podatkowy?

II. PODATKI DOCHODOWE (8 godz.)

PODATKI DOCHODOWE POBIERANE OD OSÓB FIZYCZNYCH

 1. Podatki dochodowe w systemie podatków pobieranych od osób fizycznych.
 2. Istota opodatkowania na zasadach ogólnych.
 3. Zryczałtowane formy opodatkowania - istota ryczałtu.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

 1. Zakres podmiotowego i przedmiotowego obowiązywania podatku:
  1. podatnik,
  2. dochód,
  3. wyłączenia.
 2. Obowiązek podatkowy:
  1. nieograniczony,
  2. ograniczony.
 3. Źródła przychodów.
 4. Zwolnienia przedmiotowe.
 5. Koszty uzyskania przychodu.
 6. Amortyzacja.
 7. Szczególne zasady ustalania dochodu.
 8. Podstawa opodatkowania – ulgi podatkowe.
 9. Stawki podatku.
 10. Podatek.
 11. Zeznanie podatkowe.
 12. Zaliczki na podatek.
 13. Obowiązki płatnika.
 14. Podatek liniowy i zryczałtowany podatek dochodowy.

ZRYCZAŁTOWANE FORMY PODATKU DOCHODOWEGO

 1. Ryczałt ewidencjonowany:
  1. zakres obowiązywania;
  2. warunki zastosowania ryczałtu;
  3. przedmiot opodatkowania;
  4. stawki podatku;
  5. ewidencja przychodu;
  6. rozliczenia w trakcie roku podatkowego;
  7. zeznanie podatkowe
 2. Karta podatkowa:
  1. zakres obowiązywania;
  2. warunki zastosowania karty podatkowej;
  3. przedmiot opodatkowania - tabelaryczna forma podatku;
  4. zasady ustalania podatku – decyzja konstytutywna organu podatkowego.
 3. Ryczałt od osób duchownych:
  1. zakres obowiązywania;
  2. zasady ustalania tabelarycznej formy podatku.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

 1. Podatek dochodowy od osób prawnych w systemie podatków dochodowych.
 2. Podatek dochodowy, a przepisy prawa bilansowego.
 3. Istota powszechnego podatku dochodowego.
 4. Zakres podmiotowego i przedmiotowego obowiązywania podatku:
  1. podatnicy,
  2. dochód,
  3. wyłączenia.
 5. Obowiązek podatkowy:
  1. nieograniczony,
  2. ograniczony.
 6. Ewidencja podatkowa.
 7. Przychód.
 8. Zwolnienia podmiotowe.
 9. Zwolnienia przedmiotowe.
 10. Koszty uzyskania przychodu.
 11. Amortyzacja.
 12. Szczególne zasady ustalania dochodu.
 13. Podstawa opodatkowania – ulgi podatkowe.
 14. Stawka podatku.
 15. Podatek.
 16. Zeznanie podatkowe.
 17. Zaliczki na podatek.
 18. Obowiązki płatnika.

III. ORDYNACJA PODATKOWA (8 godz.)

ORDYNACJA PODATKOWA

 1. Zakres przedmiotowego obowiązywania ustawy.
 2. Ogólne prawo podatkowe materialne i procesowe – znaczenie w systemie prawa podatkowego

ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE

 1. Obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe:
  1. obowiązek podatkowy,
  2. zobowiązanie podatkowe.
 2. Strony stosunku prawnopodatkowego:
  1. organy podatkowe,
  2. podatnik,
  3. płatnik,
  4. inkasent.
 3. Powstawanie zobowiązań podatkowych.
 4. Korekta deklaracji podatkowych.
 5. Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta za zobowiązania podatkowe.
 6. Zabezpieczenie wykonywania zobowiązań podatkowych:
  1. zabezpieczenie na majątku,
  2. hipoteka przymusowa,
  3. zastaw skarbowy.
 7. Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych:
  1. zapłata podatku,
  2. pobranie podatku przez płatnika lub inkasenta,
  3. zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku,
  4. potrącenie,
  5. przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych,
  6. przejęcie własności nieruchomości lub prawa majątkowego w postępowaniu egzekucyjnym,
  7. zaniechanie poboru,
  8. umorzenie zaległości podatkowych,
  9. przedawnienie,
  10. zwolnienie z obowiązku zapłaty.
 8. Nadpłata.
 9. Zaległość podatkowa.
 10. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych - ulgi a pomoc publiczna.
 11. Prawa i obowiązki następców prawnych i podmiotów przekształconych – sukcesja podatkowa.
 12. Odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe – zasady, kryteria, przesłanki, i granice odpowiedzialności osób trzecich.

POSTĘPOWANIE PODATKOWE

 1. Zasady ogólne postępowania.
 2. Strona i inni uczestnicy postępowania:
  1. strona (przedstawiciele i pełnomocnicy)
  2. podmioty na prawach strony,
  3. świadkowie,
  4. biegli,
  5. osoby posiadające przedmioty oględzin.
 3. Załatwianie spraw – terminy.
 4. Doręczenia:
  1. istota doręczenia,
  2. sposoby doręczenia ( doręczenia zastępcze).
 5. Wezwania.
 6. Wszczęcie postępowania:
  1. z urzędu,
  2. na żądanie strony.
 7. Postępowanie dowodowe:
  1. definicja dowodu,
  2. formalne uwarunkowania skuteczności przeprowadzanych dowodów.
 8. Rozprawa podatkowa.
 9. Decyzja podatkowa – istota decyzji, wymagania ustawowe warunkujące formalną poprawność aktu kończącego postępowanie podatkowe.
 10. Postanowienia wydawane w postępowaniu podatkowym.
 11. Wykonalność decyzji podatkowych.
 12. Postępowanie odwoławcze:
  1. odwołanie od decyzji podatkowej (istota odwołania z nawiązaniem do ogólnej zasady dwuinstancyjności),
  2. samokontrola.
 13. Zażalenia na postanowienia.
 14. Tryby nadzwyczajne wzruszenia decyzji ostatecznych – istota:
  1. wznowienia postępowania,
  2. stwierdzenia nieważności decyzji,
  3. uchylenia / zmiany decyzji ostatecznej z przyczyn „słusznościowych”.
 15. Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu przed organami podatkowymi

CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE I KONTROLA PODATKOWA

 1. Postępowanie podatkowe "sensu largo".
 2. Istota czynności sprawdzających – podstawowe prawa i obowiązki organów podatkowych i podmiotów zobowiązanych.
 3. Cele i zadania kontroli podatkowej – szczególny charakter postępowania prowadzonego przez organy podatkowe.

 

Wykładowcy:

 1. Robert Goch - radca prawny, wieloletni praktyk i wykładowca, specjalista w dziedzinie sto-sowania prawa podatkowego (w szczególności podatku VAT), wieloletni pracownik służb skarbowych
 2. Edward Trzybulski - wieloletni praktyk i wykładowca, specjalista w dziedzinie stosowania prawa podatkowego, wieloletni pracownik służb skarbowych, m.in. wieloletni zastępca dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie
 3. Mariusz Nowak - Doradca Podatkowy nr wpisu 11806. Jest w trakcie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu - Katedra Finansów Publicznych - prawo podatkowe, planowany termin uzyskania tytułu doktora ekonomii -2012. Obecnie Prezes Zarządu w międzynarodowej firmie doradztwa podatkowego i rachunkowości, poprzednio specjalista do spraw finansów i podatków w Bridgestone Stargard oraz kierownik działu podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym. Doświadczenie z zakresu przeprowadzonych szkoleń między innymi z podatku dochodowego, podatku od towarów i usług. Autor publikacji w biuletynie finansowym. Na Sali wykładowej głównie charakteryzuje go wysoki poziom energii i zaangażowania oraz umiejętność wieloaspektowego przedstawiania zagadnień

Termin: 24-25-26 październik 2011 r.

Czas trwania: 24 godziny lekcyjne (3 dni po 8 godzin lekcyjnych), w godz. od 800 do 1600

Miejsce: Hotel Radisson BLU w Szczecinie, pl. Rodła 10 (główne wejście, I p., sala Reymont)

Wkład prywatny zostanie wniesiony w postaci wynagrodzeń. Poniżej podajemy wielkości wkładu prywatnego z tytułu uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu z podziałem na wielkość przedsiębiorstwa:
MMP i MP = 200,67 zł (66,89 zł / dzień)
ŚP = 344,00 zł (114,67 zł / dzień)
DP = 535,11 zł (178,37 zł / dzień)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Scroll