Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy, umożliwiającej przystosowanie procesów przetwarzania danych osobowych do zmian w Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO) i Ustawy o ODO. W trakcie zajęć uczestnicy będą ćwiczyć na wzorach dokumentów i przykładowych upoważnieniach i oświadczeniach do przetwarzania danych osobowych.
Po ukończeniu kursu, uczestnicy przystąpią do egzaminu oceniającego poziom wiedzy zdobytej podczas zajęć. Po jego pozytywnym zaliczeniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające znajomość Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) oraz Ustawy z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych oraz podnoszące kwalifikacje zawodowe w obrębie zawodu

Inspektor Ochrony Danych - kod zawodu: 242111 

ADRESACI KURSU

• Administratorzy danych (biznes oraz administracja publiczna)
• Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych
• Osoby które pełnią aktualnie funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Administratora Danych Osobowych, Administratora Systemów informatycznych
• Osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych w organizacjach

METODYKA PROWADZENIA ZAJĘĆ:
konkretna wiedza w atrakcyjnej formie – szkolenie jest krótkie, konkretne i nastawione na przekazywanie wiedzy w jak najatrakcyjniejszy sposób. Podczas szkolenia przeprowadzane są warsztaty, uczestnicy aktywizowani są licznymi pytaniami i omawianiem studiów przypadku.
praktyczny charakter – trener oprócz szkolenia, zajmuje się również świadczeniem profesjonalnych audytów przetwarzania danych osobowych. Dlatego każdy przepis prawa konfrontuje z praktyką i oferuje uczestnikom rozwiązania, a nie problemy. W ramach materiałów szkoleniowych, każdy uczestnik otrzyma wzory przykładowej dokumentacji, umożliwiającej elastyczne dostosowanie jej do specyfiki danej jednostki organizacyjnej oraz sprawne zastosowanie w praktyce
kompleksowa treść – podczas kursu nacisk kładziony jest nie tylko na przekazanie wskazówek dotyczących przetwarzania danych, ale i na odpowiedzialność karną, dyscyplinarną i cywilną jaka wiąże się z tym procesem.

Program:

Dzień I

Przedstawienie nowych ram prawnych ochrony danych osobowych
   • Główne założenia unijnej reformy ochrony danych osobowych;
   • Wpływ RODO na ustawodawstwo polskie;
   • Kierunki zmian w przepisach sektorowych;
Zmiana kultury przetwarzania danych
   • Podejście oparte na ryzyku;
   • Zasada rozliczalności;
   • Podejście proaktywne i prewencyjne;
   • Zasady odpowiedzialności za przetwarzanie danych.
Kluczowe pojęcia, instytucje i narzędzia
   • Dane osobowe – nowe definicje na gruncie RODO;
   • Zasady przetwarzania danych;
   • Podstawy przetwarzania danych;
   • Status administratora i podmiotu przetwarzającego;
   • Powierzanie przetwarzania danych osobowych;
   • Współadmnistratorzy danych osobowych;
   • Środki organizacyjne i techniczne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania;
   • Dokumentacja – polityki, procedury i instrukcje;
   • Certyfikacja i zatwierdzone kodeksy postępowania.
Prawa i obowiązki na gruncie RODO
   • Obowiązki informacyjne;
   • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
   • Prawo do ograniczenia przetwarzania;
   • Prawo do przenoszenia danych;
   • Prawo do sprzeciwu;
   • Prawo do żądania kopii danych;
   • Zgłaszanie naruszeń;
   • Ocena skutków dla ochrony danych;
   • Rejestr czynności przetwarzania;
   • Privacy by design;
   • Privacy by default;
   • Odpowiedzialność cywilna, karna oraz administracyjne kary pieniężne.
Inspektor Ochrony Danych
   • Przesłanki i warunki wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych;
   • Status Inspektora Ochrony Danych – gwarancje i miejsce w strukturze organizacyjnej;
   • Zadania Inspektora Ochrony Danych.

Dzień II
Wdrażanie RODO w organizacji
   • Ocena procesów przetwarzania danych;
   • Identyfikacja i priorytetyzacja zadań;
   • Określenie harmonogramu.
   • Przegląd źródeł zagrożeń i statystyki / trendy wnioski;
   • Dane osobowe vs. czynności przetwarzania – omówienie wagi różnych sposobów przetwarzania danych osobowych
   • Definicje Bezpieczeństwa Informacji;
   • Rola Inspektora Ochrony Danych dla IT i definiowania wymagań bezpieczeństwa informacji;
   • Prawa osoby i czynności przetwarzania Obowiązki administratora
   • Procesy przetwarzania a Rejestr Czynności;
   • Privacy by design;
   • Privacy by default;
   • Notyfikacja;
   • PIA – skutki dla ochrony danych;
   • Wykazanie należytej staranności a normy i standardy;
   • Kryptografia, anonimizacja, pseudonimizacja;
   • Procesy związane z bezpieczeństwem informacji i zarządzaniem ryzykiem, strategia bezpieczeństwa informacji;

Dzień III
Warsztaty z przygotowywania dokumentów
Uczestnicy otrzymają wzory lub ramy dokumentów i polityk, do uzupełnienia i implementacji w swojej codziennej pracy.
Procedury i dokumenty jakie będą przedmiotem warsztatów:
   • Privacy by design i privacy be default;
   • DPIA – ocean skutków dla ochrony danych;
   • Realizacja praw osób, których dane dotyczą;
   • Procedura oceny ryzyka;
   • Wytyczne w zakresie przygotowania instrukcji zarządzania systemem informatycznym;
   • Procedura notyfikacji (zgłaszania naruszeń);
   • Umowa powierzenia;
   • Polityka Prywatności;
   • Polityka bezpieczeństwa danych osobowych;
   • Rejestr czynności przetwarzania;
   • Polityka kluczy
   • Przygotowanie planu audytu organizacji.
   • Okresowe sprawdzenia z ochrony danych osobowych w organizacji.
   • Przeprowadzenie sprawdzenia w praktyce.
   • Szkolenie pracowników
   • Nadanie i odwołanie upoważnienia,
   • Oświadczenie o poufności,
   • Wzór zgody na przebywanie w obszarze przetwarzania danych i jego odwołanie,
   • Wzór ewidencji zbiorów danych osobowych;
   • Wzór ewidencji pomieszczeń;
   • Wzór ewidencji nośników;
   • Procedura wykrywania i klasyfikowania naruszeń ochrony danych osobowych;
   • Wzór rejestru naruszeń ochrony danych osobowych;
   • Procedura zawiadamiania o naruszeniu ochrony danych osobowych;

   • Zakończenie – podsumowanie i pytania.

 

Egzamin teoretyczny
Szkolenie kończy się 30-minutowym egzaminem pisemnym. Jest to test wielokrotnego wyboru. Przystąpienie do egzaminu jest fakultatywne, ale jest polecamy weryfikację zdobytej, podczas szkolenia, wiedzy. Egzamin będzie oceniany w godzinach trwania szkolenia i każdy uczestnik otrzyma informację o zdobytej punktacji. Ponadto na zakończenie szkolenia pytania egzaminacyjne zostaną omówione wraz z poprawnymi odpowiedziami.

 


icon wykladowca

Wykładowca:

Berenika Gocłowska - socjolog, doradca psychospołeczny, trener biznesu i szkoleniowiec. Specjalista z ochrony danych osobowych

icon kalendarz

Termin: 5-6-7 grudnia 2018 r.  w godz. 9.00 - 15.00

icon miejsce

Miejsce:

siedziba firmy FORTIS - Szczecin, ul. Jagiellońska 86/6 (II p.) 

icon cena

Cena:

1040 zł od osoby 

Cena obejmuje:

 • 3 dni po 8 godzin lekcyjnych (24 h lekcyjne)
 • materiały seminaryjne
 • poczęstunek podczas zajęć,
 • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

 

Warunki uczestnictwa:

 • przesłanie karty zgłoszenia do 27.11.2018 r. do firmy FORTIS (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem 91 434-24-92 lub online);
 • wniesienie opłaty za udział w szkoleniu w terminie do 27.11.2018 r. na konto:
  FORTIS Ośrodek Szkoleniowo-Seminaryjny
  Bank Zachodni WBK S.A. 3 o/Szczecin
  Nr r-ku: 54 1090 1492 0000 0000 4900 8645
 • Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
 • FORTIS zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od organizatora niezależnych, przy całkowitym zwrocie kwot wpłacanych na rzecz organizatora

pobierz kartę zgłoszenia ZGŁOSZENIE ONLINE

Szkolenia otwarte w Szczecinie - tresci

Szkolenia  otwarte w Szczecinie

Oferujemy Państwu kompleksowe szkolenia z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy, świadczeń ZUS, zarządzania kadrami i HR, KPA, rachunkowości oraz szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów i doświadczonych trenerów w siedzibie firmy, bądź w salach hoteli szczecińskich. Szkolenia mogą być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego http://fortis.szczecin.pl/dofinansowanie. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego ośrodka szkoleniowo-seminaryjnego Fortis w Szczecinie i zapraszamy do kontaktu.

Przeprowadzamy także szkolenia zamknięte dla pracowników, które w pełni dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klientów naszej firmy. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Scroll