Celem szkolenia jest uporządkowanie i pogłębienie posiadanej wiedzy na temat właściwego stosowania Kodeksu pracy ze szczególnym uwzględnieniem zmian w prawie pracy. Omówienie praktycznych problemów związanych z rozwiązywaniem umów przez pracodawcę, zmian w zakresie dokumentacji, dobór odpowiedniej formy zatrudnienia to tylko niektóre z tematów, które będą omówione podczas szkolenia.

Znajomość obowiązujących regulacji przez, działy kadr i płac, i zasad ich stosowania dla każdego menadżera jest niezbędna, aby wyeliminować potencjale roszczenia pracowników, zmniejszyć koszty popełnianych błędów. Dodatkowo, zaawansowany charakter szkolenia, możliwość konsultacji sprawią, iż szkolenie pogłębi wiedzę także Uczestników. Podczas szkolenia przedstawimy kompleksowo, na konkretnych przykładach zmiany do Kodeksu pracy 2019 r., oraz planowane propozycje zmian w prawie pracy w 2020 roku.

Program szkolenia jest wynikiem wieloletniej praktyki w doradztwie dla działów HR, działów kadr i płac, kadrze kierowniczej w zakresie spraw pracowniczych.

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje już nowa ustawa o ochronie danych osobowych!

Ustawa ma zapewnić skuteczne stosowanie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych tzw. RODO

Ustawa wprowadza szereg istotnych zmian oraz rozszerza zakres obowiązków zarówno podmiotów przetwarzających dane jak i administratorów. Każdy Pracodawca jest administratorem danych osobowych. To właśnie Działy HR, działy kadr i płac gromadzą, przechowują, zabezpieczają oraz udostępniają dane osobowe pracowników czy osób współpracujących na podstawie umów cywilnoprawnych.

Wszystko o prawie pracy w 2019 r. dla działów kadr i płac - ostatnie nowelizacje i założenia zmian.
Najważniejsze zmiany w innych przepisach z zakresu prawa pracy.
Wpływ RODO na procesy przetwarzania danych osobowych w działach HR?

I. W szkoleniu przybliży się jak przetwarzać zgodnie z prawem dane osób rekrutowanych oraz pracowników?

 • obowiązki oraz odpowiedzialność dot. przetwarzania danych osobowych
 • Czy należy przeszkolić pracowników Działu HR z zakresu ochrony danych osobowych?
 • Pojęcie danych osobowych w praktyce Działów HR
 • Dopuszczalne formy monitoringu
 • Monitoring służbowej poczty elektronicznej
 • Zasady przechowania danych uzyskanych z monitoringu
 • Zasady informowania pracowników o prowadzonym monitoringu
 • W jakich sytuacjach wymagana jest zgoda pracownika ?
 • Jakich danych nie wolno przetwarzać?
 • ZFŚS a przetwarzanie danych
 • Przechowywania dokumentów pracowniczych
 • Przez jaki okres można przechowywać dane osobowe kandydatów do pracy

II. Prawo pracy – omówienie zmian w przepisach

 • Minimalne wynagrodzenie dla pracownika oraz minimalne wynagrodzenie dla zatrudnionego w ramach umowy cywilnoprawnej – zasady i stawki obowiązujące od 01.01.2018
 • zasady potwierdzania liczby „wypracowanych” godzin przez zleceniobiorcę i samozatrudnionego
 • okres przechowywania dokumentacji związanej z rozliczaniem umów
 • zakaz zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia

III. Umowy cywilnoprawne – aspekt zatrudnieniowy

 • Umowa zlecenia i umowa o dzieło – podobieństwa i różnice
 • Minimalne stawki godzinowe w umowach cywilnoprawnych
 • Konieczne zmiany treści umów cywilnoprawnych.
 • Nowe uprawnienia PIP w zakresie kontroli wynagrodzeń zleceniobiorców
 • Umowy cywilnoprawne a umowa o pracę – cechy wyróżniające
 • Przekształcenie umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę – uprawnienia PIP

IV. Zasady wydawania świadectw pracy w świetle znowelizowanych przepisów

 • świadectwa pracy (szczegółowa treść, sposób wydawania i prostowania)
 • obowiązki pracodawcy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
 • rozliczenie pracownika
 • wydanie świadectwa pracy – nowe zasady wydawania świadectw pracy z uwzględnieniem przepisów przejściowych,
 • nowelizacja Kodeksu pracy 15.09 2019r., dot. sporządzania i wydawania świadectw pracy

V. Ochrona przedemerytalna pracowników w świetle nowych uregulowań prawnych

 • Istota zakazu wypowiadania umowy o pracę pracownikowi w „wieku przedemerytalnym” –jak prawidło interpretować art. 39 Kodeku pracy.
 • Kiedy „ochrona przedemerytalna” jest z mocy prawa wyłączona.
 • Nowy, obniżony wiek emerytalny w świetle znowelizowanej ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Jak ustalić okres ochrony pracownika przed wypowiedzeniem w rozumieniu art. 39 k.p. po 1 października 2017r. Zasady interpretacji skomplikowanych przepisów przejściowych tj. art. 28 i 29 ustawy nowelizującej ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

VI. Pozostałe zmiany dotyczące prawa pracy:

 • nowe uprawnienia PIP dotyczące umów cywilnoprawnych i stosunku pracy
 • sankcję za niewypłacanie minimalnej stawki godzinowej.
 • zmiany w ustawie o ZFŚS
 • zmiany dotyczące obowiązku wprowadzenia regulaminu wynagradzania
 • nowe uregulowania prawne w zakresie obowiązku sporządzania i wprowadzania regulaminu pracy
 • zmiana przepisów o współodpowiedzialności materialnej pracownika obowiązująca
 • zmiana w kodeksie pracy dotycząca terminów odwołania do sądu pracy

VII. Wpływ zmian w obowiązujących przepisach na zawieranie umów okresowych

 • zmiany dotyczące umów zawieranych na okres próbny,
 • ponowne zatrudnienie pracownika u tego samego pracodawcy a limit umów na czas określony
 • skutki zawarcia porozumienia wydłużającego czas trwania umowy na czas określony,
 • zmiany w okresach wypowiadania umów na zastępstwo oraz na czas określony,
 • możliwość jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia,
 • skutki niedotrzymania przez pracodawcę czasookresu trwania umowy na czas określony

Umowy na czas określony - w pytaniach od uczestników szkolenia

 • Zasada 3 umów i 33 miesięcy - jak to prawidłowo interpretować?
 • Jak liczyć 33 miesiące przy zatrudnieniu na niepełne miesiące?
 • Procedura obiektywnych przyczyn uzasadniających dłuższe umowy - jak ją prawidłowo przeprowadzić?
 • Jakie obiektywne przyczyny nie będą kwestionowane przez PIP?
 • Nowe interpretacje PIP w zakresie umów terminowych?
 • Czy obiektywną przyczyną są: prace interwencyjne, roboty publiczne, zatrudnianie cudzoziemca, najem lub dzierżawa lokalu, kontrakt handlowy lub produkcyjny, wygrany przetarg, realizacja projektu unijnego, refundacja kosztów zatrudnienia w związku z dofinansowaniem wyposażenia stanowiska pracy itp.
 • Jak wypowiadać i jakie terminy wypowiedzenia przyjmować do aktualnie trwających umów na czas określony?
 • Uwaga na umowy na zastępstwo po nowelizacji Kodeksu pracy - czy nie popełniasz błędów w związku z pojawiającymi się błędnymi interpretacjami?
 • Czy umowa na zastępstwo musi mieć wskazany termin jej zakończenia?

VIII. Realizacja uprawnień rodzicielskich, po nowelizacji Kodeksu pracy

 • zmiany terminów składania wniosków o udzielenie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego,
 • możliwości podział urlopu rodzicielskiego pomiędzy pracownicą a ojcem niebędącym pracownikiem,
 • zmiany w urlopach rodzicielskich,
 • zmiany dotyczące podziału urlopu rodzicielskiego na części,
 • wpływ podziału urlopu rodzicielskiego na urlop wychowawczy,
 • proporcjonalne wydłużenie urlopu rodzicielskiego o okres wykonywanej pracy,
 • możliwość łączenia wykonywania pracy z przebywaniem na urlopie rodzicielskim,
 • zmiany w realizacji uprawnień urlopu ojcowskiego,
 • nowelizacja przepisów o urlopach wychowawczych
 • zmiany dotyczące opieki nad dzieckiem do 14 roku życia,

IX. Mobbing, dyskryminacja i dobra osobiste

 • Czy pracodawca odpowiada za molestowanie pracownika na wycieczce dofinansowanej z ZFŚS?
 • Czy naruszanie godności pracownika w krótkim okresie czasu to mobbing?
 • Na czym powinno polegać przeciwdziałanie mobbingowi?
 • Czy można żądać 2 zadośćuczynień z tytułu mobbingu?
 • Kontrola pracownika a mobbing, na co uważać?
 • Czy przejęcie zakładu pracy może zostać uznane za kryterium dyskryminacyjne?
 • Jak oceniać nierówne traktowanie pracowników powracających do pracy po urlopach wychowawczych?
 • Staż pracy i rodzaj umowy o pracę a dyskryminacja pracowników, na co uważać?
 • Jakie elementy muszą znaleźć się w pozwie pracownika dotyczącym dyskryminacji?

X. Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji pracowniczej z elementami ochrony danych osobowych

 • Podstawowa dokumentacja pracownicza archiwizowana w aktach osobowych.
 • Zmiany w zasadach prowadzenia i przechowywania akt osobowych
 • Okresy przechowywania akt - 10 i 50 lat,

XI. Czas pracy

 • Układamy poprawny harmonogram czasu pracy w różnych systemach czasu pracy.
 • Lista pracy a ewidencja czasu pracy.
 • Chcemy zlecić pracę w godzinach nadliczbowych – przesłanki, sposób zlecenia zadania, skutki. Gdy pracownik pracował w godzinach nadliczbowych ale bez wyraźnego polecenia…
 • Gdy wystąpiła konieczność pracy w nadgodzinach pracownika w zadaniowym czasie pracy…
 • Gdy wystąpiła konieczność pracy w nadgodzinach pracownika w sobotę/niedzielę/ święto/ dniu dla Niego wolnym…
 • Szkolenia w czasie pracy. Gdy szkolenie odbywa się w czasie pracy… Gdy szkolenie odbywa się poza czasem pracy …
 • Podróże służbowe. m.in: Gdy pracownicy podróżują, żeby uczestniczyć w szkoleniu… Gdy podróżują w nocy… Gdy podróżują samolotem.

X. Planowane zmiany w prawie pracy w roku 2020

 • W praktyce zmian w prawie pracy w 2020 roku będzie niewiele, choć nie będą one bez znaczenia.
 • Nowa stawka minimalna i dodatek za staż wyłączony z minimalnego wynagrodzenia – to najważniejsze zmiany.
 • Od 1 stycznia dodatek za staż pracy nie będzie miał wpływu na wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • Trwają prace nad zagwarantowaniem możliwości wykonywania telepracy rodzicom dziecka w wieku 1-3 lat.
 • Wprowadzenie pełnego oskładkowanie umów zlecenie.
 • Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy Kodeks pracy zobowiązujący pracodawców do przedstawiania w publikowanych przez nich ofertach zatrudnienia proponowanego wynagrodzenia, które planują zaoferować aplikującym na dane stanowisko kandydatom.
 • Od 1 grudnia 2020 r. zaczną obowiązywać zmiany Kp. zwiększające do 45 000 zł kary grzywny nakładanej na pracodawcę za nielegalne zatrudnianie pracowników będących dłużnikami alimentacyjnymi.

 

icon wykladowca

Wykładowca:

Ryszard Widawski - wieloletni trener i praktyk, specjalista w dziedzinie stosowania prawa pracy, wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy w Szczecinie

icon kalendarz

Termin:

16 marca 2020 r. w godz. od 900 do 1500

icon miejsce

Miejsce:

siedziba Fortis, Szczecin, ul. Jagiellońska 86/6

icon cena

 Cena:

370 zł od osoby

Cena obejmuje:

 1. 7 godz. lekcyjnych wykładu,
 2. materiały seminaryjne,
 3. poczęstunek podczas zajęć,
 4. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 Warunki uczestnictwa:

 • przesłanie karty zgłoszenia do 9.03.2020 r. do firmy FORTIS (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem 91 434-24-92 lub online);
 • wniesienie opłaty 370 zł za udział w szkoleniu w terminie do 9.03.2020 r. na konto:
  FORTIS Ośrodek Szkoleniowo-Seminaryjny
  Santander Bank Polska S.A. 3 o/Szczecin
  Nr r-ku: 54 1090 1492 0000 0000 4900 8645
 • Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
 • FORTIS zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od organizatora niezależnych, przy całkowitym zwrocie kwot wpłacanych na rzecz organizatora

pobierz kartę zgłoszenia ZGŁOSZENIE ONLINE

Szkolenia otwarte w Szczecinie - tresci

Szkolenia  otwarte w Szczecinie

Oferujemy Państwu kompleksowe szkolenia z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy, świadczeń ZUS, zarządzania kadrami i HR, KPA, rachunkowości oraz szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów i doświadczonych trenerów w siedzibie firmy, bądź w salach hoteli szczecińskich. Szkolenia mogą być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego http://fortis.szczecin.pl/dofinansowanie. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego ośrodka szkoleniowo-seminaryjnego Fortis w Szczecinie i zapraszamy do kontaktu.

Przeprowadzamy także szkolenia zamknięte dla pracowników, które w pełni dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klientów naszej firmy. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Scroll