Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się problematyką ZFŚS, które posiadają już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych wraz z omówieniem zmian na 2020/2021 r. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

Umiejętności:

 • prawidłowa interpretacja przepisów o ZFŚS oraz przepisów podatkowych na temat świadczeń socjalnych
 • umiejętność naliczania odpisów na ZFŚS
 • umiejętność tworzenia i zmiany regulaminów ZFŚS

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy działów kadr, działów socjalnych
 • członkowie komisji socjalnych
 • przedstawiciele związków zawodowych

 Program:

 1. Zasady tworzenia Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych
  1. Omówienie zasad tworzenia Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych.
  2. Obowiązek tworzenia funduszu socjalnego.
  3. Możliwość wyboru między prowadzeniem funduszu socjalnego a wypłatą świadczeń urlopowych – dotyczy pracodawców, zatrudniających poniżej 50 pracowników.
  4. Coroczna weryfikacja obowiązków socjalnych zakładu pracy na nowych zasadach na stan 1 stycznia.
 2. Cel tworzenia i przeznaczenie ZFŚS
  1. Obowiązek zaspokajania potrzeb socjalnych załogi.
  2. Definicja działalności socjalnej pracodawcy i zasady jej finansowania.
  3. ZFŚS – dofinansowanie obiektów socjalnych.
  4. Tworzenie zakładowych żłobków, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.
 3. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń socjalnych
  1. Pozyskiwanie danych osobowych na potrzeby weryfikacji kryterium socjalnego na nowych zasadach (po wdrożeniu rozporządzenia RODO) i wedle planowanych zmian.
  2. ZFŚS – katalog ustawowy osób uprawnionych: pracownicy, emeryci i renciści, członkowie rodzin.
  3. Osoby uprawnione na mocy regulaminu do korzystania ze świadczeń socjalnych.
  4. Czy można różnicować świadczenia socjalne między pracownikami i emerytami?
 4. Ustalanie sytuacji dochodowej do celów socjalnych
  1. Podstawa prawna dająca pracodawcy możliwość żądania przedstawienia  zaświadczenia o dochodach członków rodziny
  2. czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych  przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS?
  3. czy pracodawca może uzależniać wypłatę świadczeń od stażu pracy, wymiaru etatu czy rodzaju  zawartej umowy o pracę?
 5. Wysokość odpisów na ZFŚS w 2020 roku
  1. wysokość odpisów dla poszczególnych grup zawodowych
  2. wysokość dobrowolnych odpisów na ZFŚS
  3. jakie dodatkowe środki pracodawca może zwiększyć środki na ZFŚS
  4. osoby brane pod uwagę przy dokonywaniu odpisu w danym roku kalendarzowym
  5. jaki jest statut osób przebywających na urlopach bezpłatnych
 6. Komisje socjalne a ochrona danych osobowych w świetle RODO
  1. komisja socjalna jako organ opiniodawczy oraz doradczy pracodawcy,
  2. jakich uprawnień pracodawcy nie wolno przenosić na komisję socjalną
  3. zasady tworzenia komisji socjalnych
  4. wgląd do dokumentacji przez członków komisji a ochrona danych osobowych
  5. upoważnienie dla członków komisji socjalnej – w zakresie przetwarzania danych    osobowych.
  6. skład komisji,
 7. Regulamin socjalny – zasady tworzenia
  1. Rozpoznawanie potrzeb socjalnych załogi – preliminarz socjalny.
  2. Ustalanie, zgodnie z przepisami o ZFŚS, średniego dochodu przypadającego na członka rodziny.
  3. Ujmowanie w regulaminie ZFŚŚ innych kryteriów socjalnych (liczba dzieci, zdarzenie losowe, długość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego).
  4. Procedura przyznawania starań o świadczenia socjalne.
  5. Osoby są uprawnione z mocy ustawy do pomocy z funduszu
  6. Objęcie opieka socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu
  7. Sytuacja osób przebywające na urlopach bezpłatnych
  8. Rodzaje świadczeń przyznawanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  9. Różnicowanie świadczeń według kryterium socjalnego.
 8. Rezygnacja z tworzenia funduszu socjalnego, niższe odpisy na ZFŚS
  1. Rezygnacja z tworzenia ZFŚS przez dużych i małych pracodawców oraz zasady obniżania wysokości odpisów na fundusz socjalny.
  2. Sposoby na szybką minimalizację obowiązków socjalnych z powodu pandemii.
  3. Zmiana układu zbiorowego pracy.
  4. Modyfikacja regulaminu wynagradzania przez pracodawcę.
  5. Informacja dla pracowników przekazywana do końca stycznia.
 9. Świadczenia urlopowe
  1. kiedy pracodawca będzie zobowiązany wypłacić pracownikowi świadczenia urlopowe?
  2. możliwość odstąpienia od wypłaty świadczenia urlopowego
  3. warunki jakie musi spełnić pracownik aby otrzyma dane świadczenia
  4. świadczenia urlopowe a przychód pracownik
 10. Korzystanie z ZFŚS przez emerytów i rencistów
  1. ograniczenie pomocy z funduszu dla osób będących emerytami lub rencistami
  2. kogo uważamy za emeryta lub rencistę objętego opieką socjalną
  3. kiedy osoba utraci status emeryta lub rencisty
 11. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS i gromadzenie dokumentów w świetle przepisów rozporządzenia RODO i przepisów podatkowych obowiązujących w 2021 r.
  1. paczki
  2. bony towarowe
  3. bilety i karnety
  4. zapomogi tzw. zwykłe
  5. tzw. wczasy pod gruszą
  6. świadczenia dla emerytów i rencistów
  7. dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych
  8. dofinansowanie do zorganizowanego przez uprawniony podmiot wypoczynku  dla dziecka
  9. wycieczki sfinansowane z ZFŚS
  10. rozliczenie imprez masowych – po wyroku TK z lipca 2014
  11. finansowanie z Funduszu udziału w imprezie sportowej
  12. zapomogi losowe oraz pomoc związana z długotrwałą chorobą oraz śmiercią osoby uprawnionej do pomocy z Funduszu
  13. inne świadczenia finansowane z Funduszu

 


icon wykladowca

Wykładowca:

Ryszard Widawski - wieloletni trener i praktyk, specjalista w dziedzinie stosowania prawa pracy, wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy w Szczecinie

icon kalendarz

Termin:

24 marca 2021 r. w godz. od 1000 do 1500

icon miejsce

Miejsce: on-line

 

icon cena

Cena:

Cena za udział w szkoleniu on-line to 320 zł od osoby

Cena za udział w szkoleniu stacjonarnie (jeżeli będzie taka możliwość) to 370 zł od osoby

 

Cena obejmuje:

 1. 6 godz. lekcyjnych szkolenia
  • zajęć on-line z wykorzystaniem własnych komputerów, laptopów lub smartfonów. Komputery powinny mieć nieprzerwany dostęp do sieci, możliwość zadawania pytań przez wbudowany mechanizm czatu lub połączenie wideo,
  • lub "stacjonarnie" (jeżeli będzie taka możliwość w styczniu. wówczas zajęcia odbędą się w Hotelu Radisson BLU),,
 2. materiały seminaryjne,
 3. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Warunki uczestnictwa:

 • przesłanie karty zgłoszenia do 17.03.2021 r. do firmy FORTIS (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem 91 434-24-92 lub online);
 • wniesienie opłaty za udział w szkoleniu w terminie do 17.03.2021 r. na konto:
  FORTIS Ośrodek Szkoleniowo Seminaryjny
  Bank Zachodni WBK S.A. 3 o/Szczecin
  Nr r-ku: 54 1090 1492 0000 0000 4900 8645
 • Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
 • FORTIS zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od organizatora niezależnych, przy całkowitym zwrocie kwot wpłacanych na rzecz organizatora

pobierz kartę zgłoszenia ZGŁOSZENIE ONLINE

Szkolenia otwarte w Szczecinie - tresci

Szkolenia  otwarte w Szczecinie

Oferujemy Państwu kompleksowe szkolenia z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy, świadczeń ZUS, zarządzania kadrami i HR, KPA, rachunkowości oraz szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów i doświadczonych trenerów w siedzibie firmy, bądź w salach hoteli szczecińskich. Szkolenia mogą być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego http://fortis.szczecin.pl/dofinansowanie. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego ośrodka szkoleniowo-seminaryjnego Fortis w Szczecinie i zapraszamy do kontaktu.

Przeprowadzamy także szkolenia zamknięte dla pracowników, które w pełni dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klientów naszej firmy. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Scroll