Program:

Przejrzyste i przewidywalne warunki pracy – nowe wzory dokumentów pracowniczych

 • Zawieranie umów na okres próbny po zmianach na co należy zwrócić szczególną uwagę-
 • Zawarta umowa na okres próbny a przedłużenie jej o nieobecność usprawiedliwioną pracownika. Jaka forma jest dopuszczalna. Jakie należy spełnić warunki
 • Zmiana długości umowy zawartej na okres próbny obowiązek czy dobrowolność, warunki zawarcia
 • Czy pracodawca będzie zobowiązany uzasadnić wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na okres próbny na wniosek pracownika, jaki termin
 • Czy pracodawca będzie mógł pracownikowi świadczyć pracę na rzecz innych pracodawców
 • Nowe znaczenie umowy o zakazie konkurencji
 • Rewelacja w nowej szacie informacji dla pracownika
 • Nowe terminy aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia
 • Nowe wykroczenia za brak informacji o warunkach zatrudnienia lub brak jej aktualizacji
 • Przepisy przejściowe w zakresie udostepnienia nowej informacji pracownikom zatrudnionym na dzień wejścia przepisów
 • Kiedy pracownik może złożyć do pracodawcy wniosek o zmianę formy zatrudnienia i z jaką częstotliwości
 • Czego może dotyczyć żądanie pracownika zmiany umowy i kiedy może je złożyć do pracodawcy
 • Czy pracodawca jest związany takim żądaniem pracownika. Jak uzasadnić brak zgody pracownika
 • Czy zmiany KP dotyczą czasu pracy
 • Szkolenie pracownika na wniosek pracodawcy w czasie pracy i na koszt pracodawcy – jakie konsekwencje dla pracodawcy
 • Ochrona pracownika o wnioskowanie zaliczenia realizowanych szkoleń do czasu pracy
 • Jak zmiany dotyczące wypowiadania umów zawartych na czas określony wpłyną na zatrudnienie pracownik
 • Czy przy rozwiazywaniu umów na czas określony pracodawca jest zobowiązany do konsultacji ze związkami zawodowymi
 • Nowe roszczenia pracownika przy wadliwym rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony przed sądem pracy

Urlopy wypoczynkowe w praktyce

 • Wnioski o udzielenie urlopu wypoczynkowego, urlopu okolicznościowego i urlopu bezpłatnego czy możemy przechowywać odrębnie dla każdego pracownika w jednym miejscu
 • zasady zaokrąglania przy obliczeniach urlopowych,
 • zmiana pracodawcy w trakcie roku,
 • urlop proporcjonalny niepełnoetatowca,
 • zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca,
 • urlop uzupełniający – stały czy proporcjonalny?
 • potrącanie urlopu z tytułu nadwyżkowego wykorzystania u poprzedniego pracodawcy,
 • pula urlopowa i udzielanie urlopu na godziny,
 • urlop wypoczynkowy przy równoległym zatrudnieniu.
 • rozliczanie urlopu przy zmianie pracodawcy w trakcie pierwszego roku pracy,
 • pierwszy urlop w przypadku podjęcia pracy w ostatnich tygodniach roku kalendarzowego.
 • urlop udzielany na żądanie pracownika (czy pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu, forma składania wniosku, termin złożenia wniosku, data wykorzystania urlopu na żądanie),
 • urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego (ustalenie łączne czy oddzielne, nieterminowe dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności, rozliczanie proporcjonalne urlopu dodatkowego, data od której ustala się uprawnienia),

Czas pracy w pigułce – elastyczna organizacja pracy

 • Jakie dokumenty należy sporządzić celem prawidłowego rozliczenia czasu pracy, gdzie i jakie i jak długo przechowujemy takie dokumenty
 • wnioski pracownika o udzielenie dni wolnych – z jakiego tytułu
 • zakres dokumentów wchodzących w skład dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy,
 • jakie dokumenty dotyczące czasu pracy teraz przechowujemy pod ewidencją czasu pracy a nie w aktach osobowych
 • czy listy obecności przechowujemy pod ewidencją czasu pracy
 • grafiki, harmonogramy czasu pracy – gdzie i jak długo przechowujemy stanowisko MRPiPS
 • ewidencja czasu pracy miesięczna czy roczna – stanowisko MRPiPS
 • rozliczanie czasu pracy oraz ustalanie prawa pracownika do ewentualnych świadczeń dodatkowych (wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w porze nocnej, w niedziele i święta)
 • sposoby zlecania pracy nadliczbowej
 • kiedy należy rozliczyć nadgodziny dobowe a kiedy średniotygodniowe
 • czy na wniosek pracownika można przenosić nadgodziny liczbowe z jednego okresu rozliczeniowego na drugi
 • czy pracownik może odmówić świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych
 • interpretacja MRPiPS dotyczące wystąpienia choroby pracownika w dniu odbierania czasu wolnego za nadgodziny oraz dnia wolnego za święto
 • różnice prawne w zakresie kompensaty nadgodzin na wniosek i bez wniosku pracownika
 • Czy w podróży służbowej mogą wystąpić nadgodziny i jak je rozliczyć
 • czy przy wykonywaniu pracy zdalnej mogą wystąpić nadgodziny

Zmiana przepisów o rodzicielstwie w kodeksie pracy wdrożenie dyrektywy Work-life-balance

 1. Kodeks pracy po zmianach w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów
 2. Zasady i forma udzielania dni wolnych w związku z siłą wyższą.
 3. Co ustawodawca rozumie przez pojęcie siły wyższej
 4. Czy pracodawca może odmówić udzielenia dni wolnych. Termin udzielenia dni wolnych – wzór wniosku dla uczestników z omówieniem w trakcie szkolenia
 5. Wynagrodzenia pracownika w trakcie wykorzystywania dwóch dni wolnych w związku z siłą wyższą
 6. Urlop opiekuńczy a obowiązki pracodawcy. Czy pracodawca jest związany wnioskiem. Czy pracodawca i w jakim terminie może odmówić udzielenia urlopu opiekuńczego pracownikowi
 7. Urlop opiekuńczy a uprawnienia pracownicze co wliczamy a czego nie
 8. Urlop opiekuńczy a wysokość wynagrodzenia pracownika
 9. Nowe zasady udzielania urlopu rodzicielskiego
 10. Dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego – jak to wygląda w praktyce
 11. Czy rodzice mogą korzystać jednocześnie z 9 tygodni urlopu rodzicielskiego
 12. Czy niewykorzystany urlop 9 tygodniowy rodzicielski jednego z rodziców może wykorzystać drugi rodzic
 13. Na jakich zasadach pracownik może odroczyć urlop rodzicielski.
 14. Wykorzystywanie urlopu rodzicielskiego na nowych zasadach, nowe terminy urlopów
 15. Czy urlop rodzicielski nadal trzeba będzie wykorzystywać bezpośrednio po urlopie macierzyńskim czy można w różnych terminach
 16. Długość trwania urlopu ojcowskiego – co się zmianie
 17. Długość urlopu ojcowskiego pracowników z uprawnieniami zatrudnionych na dzień wejścia przepisów – przepisy przejściowe
 18. Zmiana wysokości zasiłku za czas urlopu rodzicielskiego, macierzyńskiego
 19. Wydłużenie uprawnień dla rodziców dzieci do lat z 4 do 8 roku życia dziecka
 20. Dodatkowa ochrona pracownika przed urlopem macierzyńskim, rodzicielskim i ojcowskim
 21. Elastyczna organizacja pracy na żądanie pracownika
 22. Kto może złożyć wniosek o elastyczną organizację czasu pracy
 23. Czy pracodawca jest związany wnioskiem pracownika o elastyczną organizację pracy
 24. Jak uzasadnić brak zgody pracodawcy - przykłady
 1. Z jakich ułatwień będą mogli skorzystać pracownicy składający wnioski w przedmiocie uprawnień związanych z rodzicielstwem?
 2. Zakaz zwalniania i podejmowania działań do zwolnień pracowników korzystających z uprawnień – dodatkowe dni wolne

Praca zdalna

 1. Praca zdalna - w jaki sposób należy uregulować pracę zdalną
 2. Kiedy pracodawca jest zobowiązany wprowadzić regulamin pracy zdalnej a kiedy porozumienie
 3. Co powinien zawierać w swojej treści regulamin pracy zdalnej
 4. Co zrobić z dotychczasowymi regulaminami pracy zdalnej, zarządzeniami wewnętrznymi w tym zakresie, regulaminami telepracy czy należy je aktualizować
 5. Telepraca – czy nadal będzie można zatrudniać pracownika w formie telepracy
 6. Rodzaje pracy zdalnej a obowiązki pracodawcy w tym zakresie
 7. Aktualizacja regulaminów pracy o zapisy – praca zdalna, kontrola trzeźwości, na co należy zwrócić szczególną uwagę aby nie popełnić błędu
 8. Co powinien zawierać regulamin pracy zdalnej
 9. Czy pracodawca może na tych samych stanowiskach pracy wyrazić zgodę na pracę zdalną tylko części pracowników – czy to dyskryminacja?
 10. Elastyczna organizacja pracy a praca zdalna – kogo dotyczy i czy wnioski pracowników są wiążące dla pracodawcy
 11. Żądanie pracy zdalnej przez pracownicę w ciąży, pracowników opiekujących się dziećmi, pracownika opiekującego się niepełnosprawnym dzieckiem lub dorosłym członkiem gospodarstwa domowego - jak uzasadnić brak zgody pracodawcy
 12. Praca zdalna a kontrola warunków pracy pod względem BHP
 13. Czy pracodawca będzie mógł kontrolować pracownika w domu?
 14. Koszty pracodawcy w związku z zleceniem pracy zdalnej
 15. Jaki ekwiwalent będzie należny pracownikowi przy pracy zdalnej?
 16. Jakie warunki bhp będzie musiał spełnić pracownik w miejscu świadczenia pracy zdalnej?
 17. Kiedy pracodawca będzie mógł narzucić pracę zdalną?
 18. Zawarcie umowy o pracę a praca zdalna, co należy wskazać w treści umowy o pracę zawartej z pracownikiem
 19. Obowiązki pracodawcy z zakresu BHP przy wykonywaniu pracy zdalnej
 20. Czy należy tworzyć ocenę ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej i co powinna zawierać w szczególności
 21. Praca zdalna a wypadki w pracy, w drodze do i z pracy – obowiązki pracodawcy

Kontrola trzeźwości pracowników w miejscu pracy – nowe obowiązki pracodawcy

 1. Zasady wprowadzenia kontroli trzeźwości lub kontroli obecności środków działających podobnie do alkoholu
 2. Czy pracownik może odmówić przeprowadzenia badań
 3. Co powinien zawierać protokół z badania trzeźwości
 4. Czy pracodawca powinien sporządzić notatkę służbową z przeprowadzonych badań
 5. Kiedy pracodawca może przeprowadzić kontrolę trzeźwości wśród pracowników
 6. Gdzie pracodawca i jak długo może przechowywać dokumenty z przeprowadzonych kontroli trzeźwości
 7. Kontrola trzeźwości a osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy
 8. Regulamin kontroli trzeźwości na co należy zwrócić szczególną uwagę.
 9. Jaki poziom alkoholu w wydychanym powietrzu przez pracownika będzie dopuszczalny
 10. Jakim sprzętem musi dysponować pracodawca, by legalnie dokonywać kontroli trzeźwości
 11. Kontrola na obecność innych środków odurzających w organizmie pracownika – jakie zasady

 Obowiązki pracodawcy w kontekście PPK – nowe uprawnienia PIP


icon wykladowca

Wykładowca:

Kalina Kaczmarek – wieloletni trener i praktyk, ekspert prawa pracy z 19 letnim doświadczeniem; W latach 2001-2018 pracownik Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, na stanowiskach inspektora pracy a następnie starszego inspektora pracy. Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi, specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji.

icon kalendarz

Termin:

27 luty 2023 r. w godz. od 1000 do 1500

icon miejsce

Miejsce: Hotel Radisson BLU, Szczecin, pl. Rodła 10, I piętro, sala Norwid

icon cena

Cena:

Cena za udział w szkoleniu on-line to 380 zł od osoby

Cena za udział w szkoleniu stacjonarnie to 420 zł od osoby

 

Cena obejmuje:

 1. 6 godz. lekcyjnych szkolenia
  • zajęć on-line z wykorzystaniem własnych komputerów, laptopów lub smartfonów. Komputery powinny mieć nieprzerwany dostęp do sieci, możliwość zadawania pytań przez wbudowany mechanizm czatu lub połączenie wideo,
  • lub "stacjonarnie" (zapewnione miejsce w sali wykładowej, przerwa kawowa i poczęstunek),
 2. materiały seminaryjne,
 3. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Warunki uczestnictwa:

 • przesłanie karty zgłoszenia w terminie do 20.02.2023 do firmy FORTIS sc (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem 91 434-24-92 lub online);
 • wniesienie opłaty za udział w szkoleniu w terminie do 20.02.2023 na konto.

  FORTIS Ośrodek Szkoleniowo Seminaryjny
  Santander Bank Polska S.A. 3 o/Szczecin
  Nr r-ku: 54 1090 1492 0000 0000 4900 8645

 • Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
 • FORTIS zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od organizatora niezależnych, przy całkowitym zwrocie kwot wpłacanych na rzecz organizatora
 • FORTIS i wykładowcy nie wyrażają zgody na kopiowanie, utrwalanie, ani dalsze udostępnianie przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.
 • Treść szkolenia i materiały szkoleniowe są objęte prawami autorskimi i są przeznaczone wyłącznie dla zgłoszonych w Fortis uczestników szkolenia.

pobierz kartę zgłoszenia prześlij zgłoszenie elektronicznie

Szkolenia otwarte w Szczecinie - tresci

Szkolenia  otwarte w Szczecinie

Oferujemy Państwu kompleksowe szkolenia z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy, świadczeń ZUS, zarządzania kadrami i HR, KPA, rachunkowości oraz szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów i doświadczonych trenerów w siedzibie firmy, bądź w salach hoteli szczecińskich. Szkolenia mogą być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego http://fortis.szczecin.pl/dofinansowanie. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego ośrodka szkoleniowo-seminaryjnego Fortis w Szczecinie i zapraszamy do kontaktu.

Przeprowadzamy także szkolenia zamknięte dla pracowników, które w pełni dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klientów naszej firmy. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Scroll