Korzyści:

 • zdobycie aktualnej wiedzy i usystematyzowanie wiadomości z z zakresu naliczania wynagrodzeń w publicznych szkołach i placówkach oświatowych

Metody:

 • wykład
 • prezentacja
 • dyskusja
 • odpowiedzi na pytania uczestników

Program:

 1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę
  1. Definicja wynagrodzenia za pracę
  2. Charakter i funkcja wynagrodzenia
  3. Systemy wynagrodzeń
  4. Wynagrodzenie pracownika niepedagogicznego
   •  Podstawa prawna
   •  Składniki obligatoryjne wynagrodzenia
   •  Pozostałe składniki wynagrodzenia
  5. Składniki wynagrodzenia nauczyciela
   •  Ustalenie wynagrodzenia zasadniczego
   •  Dodatek stażowy – zmiany 2020
   •  Dodatek motywacyjny
   •  Dodatek funkcyjny
   •  dodatek za wychowawstwo
   •  Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa – zasady wyliczania
   •  Nagrody
   •  Dodatek wyrównawczy
  6. Zasady i terminy wypłaty wynagrodzenia
  7.  Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto
  8.  Konsekwencje wyłączenie dodatków stażowych z kwoty minimalnego wynagrodzenia w przypadku chęci zmian w uregulowaniach wewnętrznych - konieczność negocjacji z partnerem społecznym
  9.  Zmiany w przepisach wewnątrzzakładowych- wpływ na wynagrodzenie
  10.  Składniki listy płac a poprawność naliczania
  11.  Zasady poprawnego naliczania listy płac Nowe zasady ustalenia wynagrodzenia minimalnego
 2. Naliczanie listy płac i wynagrodzenia netto
  1.  Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  2.  Zasady naliczania składek ZUS od wynagrodzeń i ustalanie podstaw do składek
  3.  Naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzenia
  4.  Przeanalizowanie poszczególnych absencji w pracy pracownika, a wpływ na poprawne naliczenie wynagrodzeń
  5.  Zmiana wynagrodzenie lub wymiaru etatu w trakcie miesiąca
  6.  Ustalenie wynagrodzenia w przypadku nie przepracowania pełnego miesiąca np. rozpoczęcia i zakończenia pracy w trakcie miesiąca
 3.  Potrącenia z wynagrodzenia
  1.  Obowiązkowe potrącenia z wynagrodzenia
  2.  Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia
  3.  Kwota wolna od potrąceń po zmianach
  4.  Zasady ustalania kwot do potrącenia
  5.  Rozstrzygnięcie zbiegów tytułów do egzekucji należności z wynagrodzenia
  6.  Zasady przeprowadzania potrąceń oraz egzekucji z przysługującego ubezpieczonemu zasiłku chorobowego.
  7.  Odliczenie a potrącenie z wynagrodzenia
 4.  Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( trzynastka)
  1.  Podstawy prawne przyznawania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego
  2.  Zasady ustalania prawa do wynagrodzenia rocznego
   •  pojęcie okresu przepracowania (opinie MEN, RIO, wyrok SN, TK),
   •  okresy zaliczane do stażu warunkującego nabycie prawa,
   •  utrata prawa do wynagrodzenia rocznego,
  3.  Zasady ustalania podstawy naliczenia wynagrodzenia rocznego
   •  jakie składniki wynagrodzenia zaliczane są do podstawy,
   •  jak uwzględniać dodatki specjalne, jednorazowe dodatki uzupełniające,
   •  premie i nagrody a podstawa „trzynastki”
   •  nieobecności odejmowane od podstawy, jak naliczyć kwoty pomniejszające podstawę.
   •  roczne wynagrodzenie a oddelegowanie do pracy w organizacji związkowej
  4.  Potrącenia komornicze a wynagrodzenie roczne.
 5.  Potrącenia z diet z tytułu podróży służbowych
icon wykladowca

Wykładowca:

Ewa Bielecka – Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Prawa i Administracji  - kierunek: Administracja oraz  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji kierunek: Prawo. Długoletni pracownik działu Prawnego w  Państwowej  Inspekcji Pracy Oddział w Koszalinie,  wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych –  na Politechnice Koszalińskiej,  wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych  -  w Europejskim Centrum Edukacyjnym w Koszalinie. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą, zajmuje się szkoleniami i doradztwem z zakresu prawa pracy. Ekspert z zakresu prawa pracy, specjalista ds. doradztwa kadrowego i regulaminów pracy, doświadczony trener.
icon kalendarz

Termin:

18 październik 2024 r. w godz. od 1000 do 1500

icon miejsce

Miejsce: Hotel Radisson BLU, Szczecin, pl. Rodła 10, I piętro, sala Reymont

icon cena

Cena:

Cena za udział w szkoleniu on-line to 390 zł od osoby

Cena za udział w szkoleniu stacjonarnie to 460 zł od osoby

 

Cena obejmuje:

 1. 6 godz. lekcyjnych szkolenia
  • zajęć on-line z wykorzystaniem własnych komputerów, laptopów lub smartfonów. Komputery powinny mieć nieprzerwany dostęp do sieci, możliwość zadawania pytań przez wbudowany mechanizm czatu lub połączenie wideo,
  • lub "stacjonarnie" (zapewnione miejsce w sali wykładowej, przerwa kawowa i poczęstunek),
 2. materiały seminaryjne,
 3. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Warunki uczestnictwa:

 • przesłanie karty zgłoszenia w terminie do 11.10.2024 do firmy FORTIS ;
 • wniesienie opłaty za udział w szkoleniu w terminie do 11.10.2024 na konto

FORTIS Ośrodek Szkoleniowo-Seminaryjny
nr r-ku: 71 1140 2004 0000 3802 8440 2402 (mBank S.A.)

Uwaga: Zmiana numeru konta !

 • Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
 • FORTIS zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od organizatora niezależnych, przy całkowitym zwrocie kwot wpłacanych na rzecz organizatora
 • FORTIS i wykładowcy nie wyrażają zgody na kopiowanie, utrwalanie, ani dalsze udostępnianie przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.
 • Treść szkolenia i materiały szkoleniowe są objęte prawami autorskimi i są przeznaczone wyłącznie dla zgłoszonych w Fortis uczestników szkolenia.

pobierz kartę zgłoszenia prześlij zgłoszenie elektronicznie

Szkolenia otwarte w Szczecinie - tresci

Szkolenia  otwarte w Szczecinie

Oferujemy Państwu kompleksowe szkolenia z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy, świadczeń ZUS, zarządzania kadrami i HR, KPA, rachunkowości oraz szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów i doświadczonych trenerów w siedzibie firmy, bądź w salach hoteli szczecińskich. Szkolenia mogą być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego http://fortis.szczecin.pl/dofinansowanie. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego ośrodka szkoleniowo-seminaryjnego Fortis w Szczecinie i zapraszamy do kontaktu.

Przeprowadzamy także szkolenia zamknięte dla pracowników, które w pełni dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klientów naszej firmy. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Scroll